KONKURS WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA

2016-11-25

wodne źródła baner

NOWE ZDROJE WODNE Z HISTORIĄ

Ogłaszamy konkurs na projekty trzech zdrojów ulicznych. Poidełka zlokalizowane zostaną w Śródmieściu Gdańska a ich forma nawiązywać ma do wydarzeń urbanistycznych zapisanych w historii

 

„Wodne źródła Gdańska” – to nazwa konkursu, ale i całego programu inwestycyjnego, który ma przyczynić się do ożywienia historycznej części Gdańska poprzez budowę nowych i renowację istniejących, miejskich, publicznych punktów czerpania wody.

Inspiracją do zaprojektowania wodnych obiektów mają być dawne formy architektoniczne lub zapisany w dziejach klimat miejsc, w których mają się znaleźć. W ramach ogłaszanego przez nas konkursu zostaną wyłonione formy dla trzech lokalizacji:

ul. Ogarna (w sąsiedztwie dawnego Dworu Miejskiego)

 

Kościół św. Jana (wokół którego dawniej stały studnie publiczne),

ul. Szafarnia (w pobliżu mariny i zachowanych na nabrzeżu żurawi obrotowych z drugiej połowy XIX w.).

Architekci i wzornicy z całej Polski mają szansę zgłosić prace w trzech kategoriach konkursowych. Inspiracją do projektowania są historyczne opracowania przygotowane przez prof. Andrzeja Januszajtisa, propagatora wiedzy o Gdańsku.

Projekty oceniane będą przez jury złożone ze specjalistów w dziedzinie architektury, designu, historii i projektowania przestrzeni miejskiej:

 

 • JACEK SKARBEK,  Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – Przewodniczący Jury
 • MAŁGORZATA KOLESIŃSKA, Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
 • GRZEGORZ SULIKOWSKI, Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku.
 • Prof. dr hab. LUCYNA NYKA, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
 • Prof. dr hab. TADEUSZ PIETRZKIEWICZ, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 • Prof. dr hab. WALDEMAR OSSOWSKI, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

 

KRYTERIA OCENY PRAC

         a) Walory estetyczne - waga 40 %

 • oryginalność pomysłu
 • czytelność komunikatu

          b) nawiązanie historyczne – waga 20 %

 • uwzględnienie kontekstu historycznego otoczenia lub nawiązanie do historycznego obiektu, nawiązanie do klimatu wytworzonego przez wydarzenia urbanistyczne zapisane w historii 

          c) funkcjonalność - waga 40 %

 • łatwość korzystania ze stworzonych według projektu zdrojów ulicznych
 • łatwość utrzymania zdrojów ulicznych w czystości (we właściwym stanie higienicznym i estetycznym)
 • optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym

 

NAGRODY:


nagroda w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) - dla zwycięzcy każdej kategorii 

nagroda w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) - dla autora pracy, która zajęła II miejsce (w każdej kategorii) 

 

Prace konkursowe należy składać do 9 stycznia 2017 roku. 

 

Partnerami konkursu są: Miasto Gdańsk i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Inicjatywa została objęta patronatem medialnym magazynu „DESIGN ALIVE”.

                  

  

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU:

 

 

w sprawach organizacyjnych:

Anna Nawała,

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.,

Tel. (058) 321 97 59; 609 627 705; e-mail: anawala@giwk.pl

 

w kwestiach technicznych:

Izabela Bielawska,

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.

Tel. (058) 326 67 30; 609 096 100; e-mail: ibielawska@giwk.pl

 

 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI:

 


wstecz

KONKURS WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA