Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Plotaż w ramach projektu IWAMA wyróżniony

IWAMA 7

Informacja o stacji pilotowej wykonanej w ramach projektu IWAMA zamieszczona została na eksperckiej platformie informacyjnej Baltic Smart Water Hub, która przedstawia dobre praktyki eksploatacyjne oraz rozwiązania techniczne w gospodarce wodno-ściekowej w regionie Morza Bałtyckiego. Platforma prowadzona jest przez Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission.


Stacja została zainstalowana na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Celem pilotażu jest zweryfikowanie efektywności energetycznej nowej technologii oczyszczania ścieków komunalnych opartej na strącaniu chemicznym związków organicznych, usuwaniu azotu w procesie anammox (zastosowanie innych bakterii do usuwania biogenów niż te, które są obecnie wykorzystywane na oczyszczalni) oraz doczyszczaniu ścieków na złożu hydrofitowym tj. działającym wykorzystując naturalne procesy samooczyszczania zachodzące w przyrodzie na terenach podmokłych. Więceji nformacji o nt. projektu w zakładce

http://www.giwk.pl/projektymiedzynarodowe/iwama/pilotazwgdansku.html 

Poniżej link do informacji o stacji pilotowej zamieszczonej na platformie:

http://www.balticwaterhub.net/solutions/mobile-pilot-plant-evaluation-novel-wastewater-treatment-technologies-gdansk