Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Biogaz

Ubocznym produktem złożonego procesu oczyszczania ścieków są osady ściekowe, które zawierają dużą ilość łatwo ulegającej rozkładowi materii organicznej. W wyniku rozkładu osadów powstaje mieszanina gazów zwana biogazem, która jest cennym surowcem energetycznym. Energia zawarta w 1 m3 biogazu odpowiada energii zawartej w 0,6 m3 gazu ziemnego, 0,65 dm3 oleju napędowego, 0,81 kg węgla lub odpowiada 6,07 kWh energii elektrycznej. Jednak, znaczenie ekologiczne biogazu jest niewspółmierne z innymi rodzajami paliw. Biogaz zaliczany jest do tzw. paliw odnawialnych i z powodzeniem - choć ma niższą kaloryczność od gazu ziemnego - zastępuje surowce energetyczne, których nam bezpowrotnie ubywa.

Należy pamiętać, że biogaz zawiera szkodliwe składniki - gazy cieplarniane (m.in. metan i dwutlenek węgla), a niekontrolowany rozkład osadów ściekowych, podczas którego biogaz jest swobodnie uwalniany do atmosfery, może stanowić zagrożenie dla środowiska. Dlatego bardzo ważnym jest, aby proces rozpadu materiału organicznego przebiegał w sposób kontrolowany. Na terenie oczyszczalni ścieków pozyskiwanie biogazu odbywa się w zamkniętych komorach fermentacyjnych, z których jest on odbierany w całości i zagospodarowywany. Wytwarzanie i odbiór biogazu są monitorowane i prowadzone w sposób, który uniemożliwia wydostanie się szkodliwych gazów do atmosfery.