Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zakres badań 2012

Badania prowadzone w latach 2011-2012 objęły wszystkie studnie ujęć komunalnych oraz specjalnie przygotowane w tym celu otwory obserwacyjne (piezometry) zlokalizowane wokół najważniejszych ujęć wód podziemnych w Gdańsku (m.in. Czarny Dwór, Zaspa, Lipce, Osowa) i Sopocie oraz punkty obserwacyjne znajdujące się poza obszarem ujmowanych wód. Łącznie opróbowano 320 punktów badawczych, z których część przebadano dwu-, trzy- lub czterokrotnie. W trakcie prac terenowych pobrano 465 próbek wody do analiz chemicznych (w tym 21 w Sopocie), które określiły 69 różnych parametrów stanu jakości. Łącznie wykonano 24 016 testów. Wykonanie badań i przygotowanie Środowiskowej Bazy Danych zostało zlecone Państwowemu Instytutowi Geologicznego Oddział Geologii Morza w Gdańsku.

Niezależnie od tych prac, w wytypowanych otworach obserwacyjnych, prowadzono cykliczne pomiary zwierciadła wody oraz zebrano informacje o stanie eksploatacji wód podziemnych. Łącznie wykonano ponad 1600 pomiarów zwierciadła wody. Prace te miały na celu ocenę stanu dynamiki wód podziemnych oraz oszacowanie rezerw w istniejących zasobach wodnych.

Do współpracy w zakresie udostępnienia danych do projektu udało się zachęcić 19 instytucji korzystających z wód podziemnych. Pozyskano tym samym dodatkowe informacje o stanie chemicznym i poborze wód podziemnych na ujęciach zakładowych oraz wokół obiektów mogących wywierać presje na wody podziemne. Zebrane dane zostały uzupełnione o informacje archiwalne oraz zasoby państwowej służby hydrogeologicznej, GIOŚ i WIOŚ. Łącznie, zorganizowana na potrzeby projektu geoMonitoring, środowiskowa baza danych została zasilona 1841 wynikami analiz chemicznych oraz ponad 19 tys. pomiarów głębokości zwierciadła wody.

Podjęte prace wyróżniały się szerokim zakresem oraz znaczną ilością wykonanych pomiarów i analiz chemicznych. W historii trójmiejskich badań hydrogeologicznych była to pierwsza tak kompleksowa analiza obejmująca nie tylko wszystkie ujęcia komunalne ale również otwory obserwacyjne zlokalizowane poza ich rejonami. Wyniki podjętych działań umożliwiły dokonanie pełnej diagnozy stanu chemicznego i dynamiki wód podziemnych wszystkich poziomów wodonośnych na terenie Gdańska i Sopotu.