Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wody podziemne

Na występowanie wód podziemnych, ich jakość i stan zasobów decydujący wpływ ma budowa geologiczna rejonu Gdańska oraz sąsiedztwo brzegu morskiego. Obecność wód podziemnych związana jest z występowaniem warstw piaszczystych i żwirowych stanowiących dobre kolektory wodonośne. Najpłycej wody występują w piaszczystych osadach czwartorzędu, wykształconych w strefie nadmorskiej w plejstoceńskim poziomie wodonośnym, a na wysoczyźnie w międzymorenowych poziomach wodonośnych. Głębiej zalegają wody w trzeciorzędowym piętrze wodonośnym (poziom mioceński i oligoceński) oraz wody kredy stanowiące rozległy artezyjski zbiornik wodonośny. Najzasobniejsze struktury wodonośne związane są z plejstoceńskim poziomem wodonośnym, którego wody są ujmowane na największych ujęciach komunalnych Gdańska i Sopotu: Czarny Dwór, Zaspa, Lipce i Bitwy pod Płowcami. Wody tego poziomu na ogół występują płytko pod powierzchnią terenu i są słabo izolowane od niekorzystnych wpływów antropogenicznych. W przypadku nadmiernej eksploatacji mogą też być narażone na ingresje wód słonych w Zatoki Gdańskiej, Martwej Wisły i kanałów portowych. Pozostałe poziomy wodonośne są znacznie lepiej izolowane osadami słoboprzepuszczalnymi i dobrze zabezpieczone przed wpływem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.