Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wyniki badań 2012

Przedmiotem dociekań były wody podziemne Gdańska i Sopotu w obrębie czwartorzędowego, trzeciorzędowego i kredowego piętra wodonośnego. Badano wodę surową, niepoddaną procesom technologicznym, pobieraną bezpośrednio ze studni i piezometrów. Klasyfikację wód podziemnych przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896). Wykorzystano wyniki analiz wykonanych w ramach prac własnych oraz rezultaty analiz archiwalnych.

W większości ujęć komunalnych stwierdzono dobry stan chemiczny wód podziemnych zaliczając ich wody do I i II klasy jakości. Nie zaobserwowano obecności zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Taki stan rzeczy dotyczy ujęć wysoczyznowych Gdańska oraz ujęć eksploatujących wody miocenu i oligocenu.

Kredowe piętro wodonośne charakteryzuje zróżnicowany stan jakości. W wodach kredy nie stwierdzono zanieczyszczeń wtórnych pochodzenia antropogenicznego. Parametrem wpływającym na klasyfikację tych wód jest naturalna obecność fluorków, która miejscami obniża jakość do IV a nawet do V klasy. Największe koncentracje tego pierwiastka występują w wodach ujmowanych przez ujęcia kredowe zlokalizowane na Wyspie Sobieszewskiej.

Najbardziej narażone na wpływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu są ujęcia położone w strefie nadmorskiej, ujmujące płytkie wody poziomu plejstoceńskiego. W wodach pobranych z wybranych punktów badawczych w rejonach: Czarny Dwór, Zaspa i Lipce wykryto podwyższone koncentracje niektórych związków chemicznych, wskazujące na niekorzystne działanie czynników antropogenicznych. Studnie te są wyłączone lub odprowadzają wody poza teren ujęcia. Ich wody nie są wykorzystywane na cele zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Obszarem, w którym stwierdzono wyjątkowo wysokie stężenia związków chemicznych degradujących jakość wód podziemnych jest rejon skrzyżowania ulic Bora-Komorowskiego i Beniowskiego w dzielnicy Gdańsk-Przymorze.

Obecnie nie obserwuje się zagrożenia ingresją wód słonych do warstw wodonośnych. Wysokie koncentracje chlorków, obserwowane w wodach podziemnych w latach ubiegłych, uległy obniżeniu. Odnotowuje się jedynie "resztkowe" pozostałości po wlewach wód słonych, których koncentracje są znacznie niższe od dopuszczalnych zawartości. Pojawiające się lokalnie podwyższone zawartości tego pierwiastka, świadczą niestety o obecności zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.

W uproszczony sposób stan jakości wód podziemnych w poszczególnych rejonach badawczych, w obrębie użytkowych poziomów wodonośnych, prezentuje załączona tabela. Biorąc pod uwagę częstość występowania poszczególnych klas jakości w wodach pobieranych z otworów, określono procentowy udział punktów badawczych, w których rozpoznano dobry stan chemiczny wód (I, II lub III klasa jakości). Rozpatrywano zarówno studnie ujęciowe jak i piezometry - woda pobierana z piezometrów w sposób widoczny obniżała udział punktów o zidentyfikowanym dobrym stanie jakości.

Aktualny stan dynamiki i poziom eksploatacji wód podziemnych jest zrównoważony i nie zagraża uszczupleniu zasobów wodnych. Istnieją znaczne rezerwy wód podziemnych w obrębie ujęć komunalnych. Aktualna, łączna wartość zasobów eksploatacyjnych rejestrowanych na obszarze Gdańska i Sopotu i pozostająca do dyspozycji ujęć komunalnych wynosi 7306 m3/h. Obecny stan eksploatacji wód na tych ujęciach wynosi 2559 m3/h. Istnieją więc znaczne rezerwy wodne do wykorzystania. Stan rezerw jest podobny w Gdańsku i Sopocie i wynosi ok. 65-67%. Największe rezerwy występują na ujęciach komunalnych w Sopocie oraz ujęciach Lipce i Osowa.