Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wyniki badań 2013

Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu wykonano poprzez określenie klas jakości wód ujmowanych z poszczególnych punktów monitoringowych. Klasyfikacji dokonano na podstawie rozpoznania przeprowadzonego w latach 2011-2012 w ramach monitoringu diagnostycznego uzupełniając je o wyniki bieżących prac oraz badania przeprowadzone w latach 2011-2013 przez Saur Neptun Gdańsk S.A., operatora ujęć komunalnych.

Zdecydowana większość wód badanych na terenie Gdańska i Sopotu w latach 2011-2013 została zakwalifikowana do wód o dobrym stanie chemicznym, przyjmując I, II lub III klasę jakości. Czynnikami determinującymi klasę najczęściej były naturalne składniki wód podziemnych, drugą grupę stanowiły substancje mineralne i mikrozanieczyszczenia organiczne, których źródłem jest działalność człowieka.

Do ujęć narażonych na niekorzystne działanie czynników antropogenicznych zaliczono: Czarny Dwór, Zaspę i Lipce. W niektórych studniach tych ujęć stwierdzono obecność substancji zanieczyszczających wody podziemne. Wody te nie są eksploatowane, a skala zagrożenia i tempo zachodzących zmian zostanie określona poprzez szczegółowe badania w ramach monitoringu badawczego (interwencyjnego). Pozostałe ujęcia komunalne Gdańska i Sopotu uznano jako niezagrożone. Należy podkreślić, że jakość wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej Gdańska i Sopotu spełnia normy sanitarne. Ujmowane są wyłącznie wody czyste, ponadto surowa woda podziemna poddawana jest procesom uzdatniania, które eliminują niepożądane substancje z jej składu.

Aktualny poziom eksploatacji wód podziemnych nie odbiega od lat poprzednich, jest zrównoważony   i nie zagraża uszczupleniu zasobów wodnych. Istnieją znaczne rezerwy wód podziemnych w obrębie ujęć komunalnych.