Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wyniki badań 2013 - 2014

SZCZEGÓŁOWA OCENA ZAKRESU I RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W WODACH PODZIEMNYCH NA WYBRANYCH OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH I PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE GDAŃSKA

W toku prac badawczych dokonano analizy warunków hydrochemicznych, określono zasięg, koncentrację i tempo przemieszczania się substancji zaburzających naturalny stan wód. Dzięki przeprowadzonym badaniom opracowano metodykę rozpoznawania i dokumentowania zanieczyszczeń w wodach podziemnych, która stanowi narzędzie do wykorzystania przy podejmowaniu skutecznych działań na obszarach dużych aglomeracji. W Gdańsku największe zmiany hydrochemiczne zanotowano w sąsiedztwie byłej fabryki „Polifarb” (ul. Beniowskiego i ul. Bora Komorowskiego), na północ od ujęcia „Lipce” oraz w górnej warstwie wodonośnej w rejonie ujęcia „Czarny Dwór i Zaspa”. Substancje zanieczyszczające pochodzą, w większości przypadków, sprzed kilkudziesięciu lat. Ich genezy należy upatrywać w funkcjonowaniu dawnych zakładów przemysłowych oraz presji niekorzystnych czynników związanych z szybkim rozwojem aglomeracji w latach 1950-1980. Zgodnie z naturalnym przepływem wód podziemnych zanieczyszczenia przemieszczają się w kierunku wschodnim, a w trakcie migracji ich koncentracja maleje w skutek samooczyszczania i biodegradacji. Obecne systemy eksploatacji nie pozwalają na migrację stwierdzonych zanieczyszczeń do studni ujmujących wodę do celów pitnych. Nie ma zatem obecnie żadnego zagrożenia obniżenia jakości wody podawanej mieszkańcom. Na podstawie otrzymanych wyników, rekomenduje się jednak podjęcie działań, które mają na celu zachowanie dobrego stanu wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w wodę do picia. Państwowy Instytut Geologiczny zaleca monitorowanie środowiska gruntowo-wodnego, w tym powietrza glebowego, a w razie konieczności - budowę nowych studni barierowych na trasie przemieszczania się zanieczyszczeń w kierunku ujęć wody pitnej. Studnie barierowe będą przejmowały zanieczyszczone wody i tym samym uniemożliwią ich dotarcie do studni na ujęciach. Opracowany zostanie matematyczny model przepływu wód podziemnych na terenie Gdańska. W najbliższym czasie powstanie nowa instrukcja eksploatowania wód z poszczególnych studni ujęć wody: „Czarny Dwór”, „Zaspa” i „Lipce”.  Weryfikacji poddane będą również obowiązujące strefy ochronne ujęć oraz istniejący monitoring osłonowy (wokół ujęć). Po trzyletnim okresie  obserwacji i badań  Miasto podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu działań wspomagających naturalny proces samooczyszczenia poprzez rekultywację wód podziemnych.

 

       Przeprowadzone badania i zaplanowane na ich podstawie działania stanowią kolejny, bardzo ważny etap w dążeniu do pożądanego efektu ekologicznego, którym będzie wyeliminowanie historycznych zanieczyszczeń ze środowiska wód podziemnych Gdańska. Pozwalają również na bieżąco oceniać stan rezerw wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przez komunalne ujęcia wody pitnej Gdańska.