Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Forum dyskusyjne „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych” odbędzie się w Gdańsku 8 września w historycznej Sali BHP w Gdańsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, w ramach międzynarodowej konferencji „Systemy hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód icws2016.org

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną technologie oczyszczania ścieków i wód opadowych z zastosowaniem systemów hydrofitowych oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania i eksploatacji tego typu obiektów.

Oczyszczalnie hydrofitowe to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków. W ich skład wchodzą złoża zasiedlone roślinami wodolubnymi, dzięki którym następuje usuwanie zanieczyszczeń w wyniku procesów mikrobiologicznych, fizyczno-chemicznych oraz wskutek procesów fizycznych zachodzących w tych roślinach.

Hydrofitowe metody oczyszczania ścieków są alternatywą dla konwencjonalnych technologii. Zapewniają odpowiednią efektywność procesu, nie stanowią tak rozbudowanych i kosztochłonnych instalacji jak tradycyjne oczyszczalnie, ale przede wszystkim mogą być dostosowane do lokalnych warunków zabudowy, walorów przyrodniczych oraz możliwości ekonomicznych inwestorów.

Tematyka wystąpień prelegentów obejmować będzie zarówno rozwiązania techniczne stosowane w tych oczyszczalniach, jak i wskazówki dotyczące budowy i utrzymania obiektów hydrofitowych. Szczególną uwagę będziemy chcieli zwrócić na aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe.

W dyskusji panelowej wezmą udział praktycy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. Forum dyskusyjne skierowane jest do osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodno-ściekową np.: administracji samorządowych, służb ochrony środowiska, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do rozpropagowania alternatywnych rozwiązań oczyszczania ścieków.
- ZAPROSZENIE