Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Oczyszczalnie hydrofitowe to wysokosprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków wzorowane na naturalnych ekosystemach bagiennych. Środowisko bagienne przez większość roku jest naturalnie podmokłym terenem, gdzie stały stan nasycenia wodą powoduje rozwój charakterystycznych roślin bagiennych, wodnych i wodolubnych tzw. hydrofitów. Właśnie od nazwy tych roślin pochodzi nazwa tej coraz powszechnie stosowanej metody oczyszczania ścieków, która stanowi alternatywę dla tradycyjnych oczyszczalni oraz może mieć zastosowanie w miejscach, gdzie koszt przyłączenia do systemu wod-kan  jest niewspółmierny do korzyści. Oczyszczalnie hydrofitowe występują również pod nazwą oczyszczalnie hydrobotaniczne, gruntowo-roślinne, wodno-roślinne, makrofitowe, trzcinowe, bagienne, korzeniowe.

Istnieje kilka typów oczyszczalni hydrofitowych, jednak generalnie dzielą się one na dwa rodzaje w zależności od kierunku przepływu ścieków tj. na te z przepływem poziomym lub pionowym. Sam system składa się z kilku podstawowych elementów, które występują zawsze niezależnie od przyjętego rozwiązania:

  • z osadnika, który zatrzymuje większość zanieczyszczeń, opadających na dno (sedymentacja),
  • filtra roślinnego stanowiącego najważniejszą część systemu
  • zbiornika doczyszczającego – najczęściej jest to staw, w którym zachodzi doczyszczanie ścieków oraz który umożliwia odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu.

Mimo prostej budowy i zasady działania opartej na naturalnie zachodzących procesach biologicznych, metoda hydrofitowego oczyszczania jest procesem dość skomplikowanym. Mylne jest powszechne przekonanie, że to roślinność oczyszcza ścieki. Generalnie proces zachodzi przy współudziale mikroorganizmów i przebiega na bazie hydrofitów (roślin), których obecność zapewnia utrzymanie odpowiednich warunków. Wegetacja roślinności oraz działalność bakterii i mikroorganizmów powoduje rozkład materii organicznej oraz usuwanie m.in. związków azotu i fosforu analogicznie jak w tradycyjnej oczyszczalni. Dodatkowo azot i głównie fosfor są pochłaniane przez rośliny, gdyż są to składniki odżywcze niezbędne do ich rozwoju. Rośliny mają też zdolność wiązania metali ciężkich i ich usuwania ze ścieku (tym samym ze środowiska). Umożliwia to zastosowanie tego typu rozwiązań np. do rozwiązywania problemów wód opadowych i ścieków pochodzących z infrastruktury drogowej oraz ogranicza ewentualny wpływ tych metali na mikroorganizmy odpowiedzialne za procesy oczyszczania w samym systemie.

Do roślin, które najczęściej są stosowane w oczyszczalniach hydrofitowych należą trzcina pospolita (najczęściej stosowana z uwagi na dużą odporność zarówno na mrozy jak i upały), pałka, mozga trzcinowata, kosacieć, manna mielec oraz wierzba. Największą zaletą tego typu oczyszczalni oprócz ich podstawowej funkcji jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych obiektów nie psują estetyki otoczenia, w którym są budowane. Przechodząc obok można mieć wrażenie, że znajdujemy się w pobliżu dzikich mokradeł połączonych z pięknie zagospodarowanym oczkiem wodnym.

Przykłady zastosowania obiektów hydrotechniczno-hydrofitowych w województwie pomorskim:

  • Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku dla ochrony wód potoku Rynaszewskiego,
  • obiekt hydrofitowy „Bielkowo” przy ujęciu wody pitnej dla Gdańska – zbiornik Straszyn – Jezioro Goszyńskie,
  • obiekt na potoku Swelina w Sopocie
  • hydrofitowa oczyszczalnia wód odciekowych Składowiska Odpadów Komunalnych w Gdańsku – Szadółkach, druga zaś w Gatce k. Miastka w woj. pomorskim.

Przykładowe zdjęcia

c.name

hydrofity1


c.name

hydrofity2


c.name

hydrofity3


c.name

hydrofity4


c.name

hydrofity5


c.name

hydrofity6


c.name

hydrofity7


c.name

hydrofity8


c.name

hydrofity9