Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

magdalena_gajewska
dr hab. inż.
Magdalena Gajewska


Ukończyła studia w 1991 roku na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Doktorat i habilitacja w dziedzinie inżynierii środowiska. Specjalność technologie oczyszczania wody i ścieków oraz zagospodarowywania odpadów, Eko-inżynieria, naturalne metody oczyszczania ścieków i zagospodarowywania osadów ściekowych, zrównoważone gospodarowanie wodą i ściekami, ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych, przemiany związków azotu w systemach hydrofitowych. Jest autorem lub współautorem ponad 120 opracowań w tym 5 książek, 25 artykułów w czasopismach indeksowanych oraz 87 w czasopismach recenzowanych oraz członkiem Global Water Partnrship oraz IWA i od 2014 roku Koordynatorem dla Regionu Europy w IWA Specialist Group on Wetland Systems for Control Water Pollution Control. Współorganizator 6 konferencji międzynarodowych i 1 seminarium w tym główny organizator międzynarodowej konferencji IWA ICWS 2016, Gdańsk, Polska. Udział w komitetach naukowych 2 międzynarodowych konferencji i 5 krajowych. Udział w 6 projektach międzynarodowych i 5 krajowych. Za swoją działalność wielokrotnie nagradzana przez Rektora Politechniki Gdańskiej (łącznie 10 nagród ) oraz MISTRZ TECHNIKI za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Wdrożenie i promocja inżynierii ekologicznej na przykładzie przydomowych oczyszczalni ścieków”. W roku 2015 medal KEN. Od 2000 roku udział we wdrożeniach metody hydrofitowejj do oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie (koncepcje i projekty, opinie naukowe) łącznie ponad 30.

HeribertRustige
Heribert Rustige, Niemcy


Tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska uzyskał w 1987 roku na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Jest jednym z fundatorów instytutu inżynierii środowiska AKUT Partner w Berlinie. Pan Rustige pracuje w dziedzinie inżynierii wodnej, oczyszczania ścieków i urządzeń sanitarnych. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i jest w członkiem zarządu miejskiego centrum wodno-ściekowego. Kierował wieloma innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi niskoenergetycznych oczyszczalni ścieków takich jak systemy hydrofitowe i oczyszczanie z wykorzystaniem technologii SBR (Sequencing Batch Reactor – ścieki są oczyszczane w sposób okresowy, a utlenianie biologiczne i sedymentacja przebiegają bez przerwy w ściśle określonym przedziale czasu, który jest ciągle powtarzany).

Obecnie, instytut AKUT, w którym pracuje Pan Rustige testuje w Berlinie technologię, która jest połączeniem naturalnej technologii hydrofitowej z typowo technicznymi systemami oczyszczania. Prace nad nową technologią to element projektu  AquaNES w ramach Europejskiego funduszu naukowego Horizon 2020. Jako długotrwały członek grupy specjalistycznej DWA (Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Wody, Ścieków i Odpadów)  i IOEV , Pan Rustige pozyskał wiedzę nt. historii technologii oczyszczalni hydrofitowych w Niemczech.

Dirk_Esser
Dirk Esser, Francja


Pan Dirk Esser wspólnie z francuskim instytutem naukowym IRSTEA opracował projekt i doprowadził do rozwoju filtrujących złóż trzcinowych jako urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z “systemem francuskim”. Prace zostały zapoczątkowane w 1991 roku, w którym Pan Esser założył firmę SINT. Specyfika zaprojektowanego rozwiązania “systemu francuskiego”, które uzyskało nazwę Phragmifilter®, polega na tym, że zarówno ścieki jak i osady ściekowe zagospodarowywane są na tym samym złożu. Firma SINT zaprojektowała ponad 500 takich zintegrowanych systemów dla obszarów od 20 do 4000 równoważnej liczby mieszkańców w całej Francji, uwzględniając terytoria zależne (zamorskie), z istniejących obecnie we Francji 3000 wszystkich komunalnych złóż trzcinowych. Firma otrzymuje również zlecenia projektowania takich rozwiązań dla innych krajów: Niemiec, Grecji, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Maroka, Wielkiej Brytanii i innych.

W lipcu 2007 roku większość akcji firmy SINT została sprzedana dwóm firmom EPURNATURE (obecnie część Grupy SYNTEA), która nadal projektuje i buduje systemy Phragmifilter®, i SINBIO – niezależna firma zatrudniająca inżynierów konsultantów specjalizujących się w dziedzinie ochrony środowiska i inżynierii wodnej, w szczególności w naturalnych systemach oczyszczania, zrównoważonych miejskich systemach odwadniania oraz w odtwarzaniu naturalnych procesów w rzekach, stawach i jeziorach. Pan Esser jest partnerem stowarzyszonym obu firm, dla których pracuje jako konsultant.

Natomiast, firma SINT stanowi obecnie dla Pana Essera “strukturę” umożliwiającą mu prowadzenie badań, rozwijanie technologii i prowadzenie szkoleń w zakresie higieny sanitarnej, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania wody i ścieków. SINT uzyskała certyfikat prywatnego instytutu badawczego nadany przez Francuskie Ministerstwo Badań Naukowych..

Jozef_Zajkowski
dr inż. Józef Zajączkowski,
Wójt Gminy Sokoły


Urodził się 14 stycznia 1961 r. w Wysokiem Mazowieckiem. W 1987 r.  ukończył studia wyższe magisterskie i uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym SGGW w Warszawie.  W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego i przewodniczącym Komisji Skarbu i Finansów Radni Sejmiku. Od 1 lipca 1991 r. pełni funkcję wójta gminy Sokoły. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Dzięki pracy Pana Wójta Zajączkowskiego na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w związku z promowaniem budowy roślinno - stawowych oczyszczalni ścieków Gmina Sokoły zajęła pierwsze miejsce w kraju w konkursie „Lider polskiej ekologii” za działalność ponadregionalną. Nagrodą w konkursie był wyjazd studyjny w roku 2010 do Norwegii w celu wymiany doświadczeń.

Jest żonaty, ma dwie córki.

Czarkowski_Cezary
Cezary Czarkowski,
Gmina Sokoły


W 2004 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalizacji urządzenia i instalacje sanitarne, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od 2005 r. pracownik Urzędu Gminy w Sokołach, obecnie na stanowisku podinspektora d/s ochrony środowiska. Realizuje zadania związane m.in. z ochroną środowiska, w tym monitoruje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Odpowiada za gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, dostawy energii elektrycznej i paliw do jednostek podległych gminie Sokoły.

Dariusz_Rohde
Dariusz Rohde, Gniewino


Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, Politechniki Koszalińskiej, w specjalności Technologia Wody, Ścieków i Odpadów. Bezpośrednio po ukończeniu studiów, w 1996 roku, rozpoczął pracę w Gminie Gniewino, na stanowiskach związanych z ochroną środowiska. Od 2006 roku jest Głównym Technologiem w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Jest współautorem dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska w Gminie Gniewino, w tym m.in. „Koncepcji zwodociągowania i skanalizowania gminy Gniewino”, „Koncepcji gospodarki osadami ściekowymi”, których założenia Spółka konsekwentnie realizuje wykorzystując fundusze Unii Europejskiej.

Jim_Bays
Jim Bays; Stany Zjednoczone


Naukowiec i profesjonalista w dziedzinie systemów hydrofitowych. Również ekolog – konsultant w firmie CH2M. Posiada ponad 36-letnie doświadczenie w dziedzinie systemów hydrofitowych, limnologii (hydrologii jezior), ekologii i biologii wód.

Specjalizuje się w planowaniu i projektowaniu systemów hydrofitowych o różnorodnym przeznaczeniu, m.in. do wykorzystania jako oczyszczalnie ścieków, siedliska lub na terenach rekreacyjnych, jak również do oczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych zanieczyszczonych ładunkiem spływającym z terenów zurbanizowanych, wód na terenach kopalnianych oraz powstałych po roztopach. Pan Bays jest osobą bardzo aktywną – prezentuje i publikuje swoje osiągnięcia w zakresie możliwości zastosowania oczyszczalni hydrofitowych i rekultywacji terenów, na całym świecie. Zdobył licencjat z biologii środowiskowej na Uniwersytecie w Ohio oraz tytuł magistra inżynierii środowiska na Uniwersytecie we Florydzie. Obecnie sprawuje funkcję technologa ds. naturalnych systemów oczyszczania w firmie CH2M.

fabio_masi
dr Fabio Masi, Włochy


Pan Fabio Masi od 1998 roku pracuje jako Dyrektor Techniczny oraz menedżer ds. badań i rozwoju we włoskiej firmie inżynierskiej  IRIDRA Srl. Od 2012 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Związku Firm  “Global Wetland Technology”. Posiada tytuł doktora nauk środowiskowych oraz magistra chemii środowiska.

Obecnie przewodniczy grupie specjalistów zajmujących się systemami hydrofitowymi oraz kontrolą zanieczyszczeń wód w ramach IWA (International Water Association – największa na świecie tego typu organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu ochrony wód).

Pan Masi jest współautorem ponad 350 wdrożonych projektów zastosowania systemów hydrofitowych na całym świecie i autorem ponad 85 naukowych publikacji o tej tematyce. Brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu projektów w ramach zrównoważonej gospodarki wodnej w Europie, Azji, Afryce i Południowej Ameryce. Obecnie zaangażowany jest w projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej m.in. z programów takich jak FP7, ENPI-CBCMED, Interreg i Life+.

wojciech_falkowski
Wojciech Falkowski,
Ecol-Unicon Sp. z o.o.


Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Hydrotechniki (1986), który z pasji i zamiłowania do natury i ochrony środowiska po studiach założył PUH Ekol działającą w obszarze inżynierii środowiskowej. Doprowadził do połączenia Ekol-u z duńską firmą Unicon A/S i założył firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. (1996), której jest Prezesem.

Obecnie Ecol-Unicon to największy w Polsce producent i dystrybutor urządzeń ochrony wód. Zatrudnia ponad 300 osób, posiada 3 zakłady produkcyjne oraz filie handlowe w największych miastach w Polsce. Firma prężnie rozwija działalność eksportową na całym świecie.

Prywatnie wielki miłośnik natury i sportów z nią związanych – wspinaczki wysokogórskiej, żeglowania, nurkowania. Realizacja zawodowa, finansowa i społeczna – bo tak traktuje ochronę środowiska naturalnego – daje mu duże poczucie szczęścia i satysfakcji.