ujecia wody

Zasoby wód podziemnych stanowią od lat podstawowe źródło zapatrzenia w wodę ludności miasta Gdańska.
Gdański system wodonośny obejmuje piętra wodonośne: wód czwartorzędowych, trzeciorzędowych oraz kredy. Wszystkie piętra wodonośne zasilane są na wysoczyznach polodowcowych (pojezierze Kaszubskie), a drenowane w pradolinie Redy, na nizinach nadmorskich i w Zatoce Gdańskiej.
Zaopatrzenie Gdańska w wodę opiera się w 70% na wodach podziemnych, natomiast 30% zapotrzebowania pokrywa aktualnie ujęcie wód powierzchniowych w Straszynie.