Lipce

Ujęcie wody "LIPCE" jest bardzo zasobne w wodę, pracuje od 1973 r. Położone jest ok. 3,5 km na południe od centrum Gdańska, w zlewniach dwóch rzek: Starej Raduni i Czarnej Łachy. Linia studzien ma długość 4,4 km i rozciąga się prawie południkowo od Oruni do Radunicy. Północna gałąź ujęcia wody składająca się z 7 studni leży na terenie Gdańska (w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce: w tym 6 studni czwartorzędowych i jednej kredowej. Południowa gałąź ujęcia składająca się z 14 studni położona jest na terenie gminy Pruszcz Gdański, w tym: 13 czwartorzędowych i jednej kredowej. W otoczeniu ujęcia zdecydowanie przeważa rolnicze wykorzystanie terenu.

Studnie nr 17 i 18 od 2011 roku wykorzystywane są jako studnie barierowe. Wody z pompowania studni barierowych odprowadzane są do rowu melioracyjnego na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

W rejonie ujęcia "Lipce" zanjduje się sieć obserwacyjna do monitorowania położenia zwierciadła wody oraz stanu chemicznego wody podziemnej.