Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Osowa

Ujęcie "OSOWA" zlokalizowane jest w gminie Żukowo we wsi Chwaszczyno. Na terenie ujęcia zlokalizowanych jest 9 studni głębinowych czwartorzędowych (pięć jest eksploatowanych, a cztery stanowią rezerwę), stacja transformatorowa i magistrala wodociągowa do dzielnicy Osowa. 

W 2011 roku zakończono budowę stacji uzdatniania wody (SUW) Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa.

Celem inwestycji było uzdatnienie wody ze zmodernizowanego ujęcia "Osowa", aby dostosować parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody do obowiązujących przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach inwestycji wybudowano:

  • budynek stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami i urządzeniami technologicznymi, stacją transformatorową, kotłownią olejową, częścią socjalną
  • zbiornik trzykomorowy wody uzdatnionej wewnątrz budynku SUW o pojemności 2590 m3 
  • inne obiekty i sieci niezbędne dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody i ujęcia.

 

Na terenie ujęcia wód podziemnych "Osowa" obowiązuje Rozporządzenie Nr 7/2006 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Osowa” w Chwaszczynie, województwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 126, poz. 2625).

Przestrzeganie zakazów i nakazów w strefie należy do wszystkich użytkowników terenu strefy. Realizacja wymogów obowiązujących w strefie pozwala na zapewnienie bezpiecznej eksploatacji ujęcia oraz ochronę terenu ustanowionej strefy.