Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zaspa wodna

Ujęcie wody "ZASPA WODNA" położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Pasa Nadmorskiego u zbiegu ulic: Chrobrego i Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku - Wrzeszczu. Ujęcie poniemieckie do 1962 r. stanowiło podstawowe źródło zasilające w wodę sieć wodociągową Gdańska - Wrzeszcza. W latach powojennych od 1945 r. do 1955 r. było całkowicie przebudowane. Aktualnie jest to jedno z ważniejszych ujęć wody Gdańska zaopatrujące mieszkańców dzielnicy: Wrzeszcz i Zaspa.

Ujęcie ujmuje piętra czwartorzędowe i kredowe. Cały obiekt tworzy zespół 12 studni czwartorzędowych i 3 studnie kredowe oraz stacja pomp i uzdatniania. Woda surowa ze studni kierowana jest do stacji uzdatniania wody, gdzie po uzdatnieniu na filtrach przetłaczana jest do sieci miejskiej.

W 2011r. została zakończona modernizacja SUW ''Zaspa Wodna'' .

Celem inwestycji było uzyskanie średniej wydajności stacji wynoszącej 250 m3/h i zwiększenie elastyczności pracy SUW poprzez przebudowę istniejącego układu technologicznego (w tym pełna automatyzacja SUW) oraz budowa nowych obiektów, w tym zbiornika wody czystej, komór zasuw i zbiornika wód technologicznych. Dla pełnego wykorzystania zasobów wodnych ujęcia Zaspa wybudowano nowy rurociąg połączeniowy DN 400 o długości około 1000 m łączący lewary SUW Zaspa Wodna i SUW Czarny Dwór.

Na terenie ujęć wód podziemnych "Czarny Dwór" i "Zaspa" obowiązuje Rozporządzenie Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz „Zaspa” w Gdańsku, województwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960) oraz aktualizujące ww. dokument Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2572).

Przestrzeganie zakazów i nakazów w strefie należy do wszystkich użytkowników terenu strefy. Realizacja wymogów obowiązujących w strefie pozwala na zapewnienie bezpiecznej eksploatacji ujęcia oraz ochronę terenu ustanowionej strefy.