Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdański projekt wodno-ściekowy etap I

Celem Gdańskiego projektu wodno - ściekowego była poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Gdańska do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej. W wyniku inwestycji poprawiła się jakość dostarczanej wody, zwiększyła się możliwość zaopatrywania mieszkańców Gdańska z ujęć głębinowych, poprawiło się także bezpieczeństwo zaopatrywania miasta w wodę pitną. Około 6 000 mieszkańców Gdańska zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. W efekcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz likwidacji Oczyszczalni Ścieków Zaspa poprawiła się jakość gdańskich kąpielisk.


Główne obszary GPWŚ:

Bezpieczeństwo i zaopatrzenie w wodę w Gdańsku

 • zwiększenie możliwości korzystania z ujęć głębinowych i uniezależnienia się od ujęcia powierzchniowego
 • budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego
 • przyłączenie sieci lokalnych do wodociągu centralnego
 • budowa 40 km nowych magistral wodociągowych i sieci oraz zbiorników wody

Dostosowanie jakości wody do norm Unii Europejskiej

 • budowa nowych stacji uzdatniania
 • modernizacja stacji istniejących
 • odwierty nowych studni wody głębinowej i modernizacja istniejących

Skanalizowanie miasta

 • budowa 86 km kanalizacji sanitarnej w Gdańsku w dzielnicach (Barniewice, Jasień-Wieś), Kiełpino Górne, Klukowo, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, Osowa, Św. Wojciech, Wyspa Sobieszewska, Zabornia)

Likwidacja Oczyszczalni Ścieków Zaspa

 • oczyszczalnia została wyłączona z użytku 31.12.2008 r.

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód

 • przystosowanie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego
 • budowa układu przesyłu ścieków na Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód

Szacunkowy budżet: 215 mln EUR
Dotacja UE: 91 mln EUR
Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW: 110 mln EUR
Środki własne GIWK: 14 mln EUR