Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wyspa Sobieszewska

Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do Gdańskiego systemu wodociągowego.

Przed realizacją projektu woda pitna na Wyspie Sobieszewskiej pochodziła z ujęć lokalnych Sobieszewo i Świbno. Charakteryzuje się podwyższoną zawartością fluorków, jonu amonowego oraz siarkowodoru.

Dziś, po zakończeniu inwestycji mieszkańcy oraz turyści korzystający z wypoczynku są zaopatrywani z ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce. Ujmowana tu woda pochodzi ze studni głębinowych czwartorzędowych i kredowych- spełnia polskie i unijne wymagania jakości wody.

 

NAZWA PARAMETRU

       STAN PRZED INWESTYCJĄ

Sobieszewo        Świbno

PO INWESTYCJI

ZGODNIE Z NORMĄ*

Amoniak (jon amonowy)

     0,65               0,87

0,50 mg/dm3

Fluorki

     2,14               1,28

0,50 mg/dm3

 

*określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417 z dnia 6 kwietnia 2007).

Korzystanie z wysokiej jakości wody przez mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej jest możliwe dzięki:

  • budowie magistrali wodociągowej w rejonie ul. Przełom, Nadwiślańskiej, Tęczowej, Księżycowej, Lazurowej i w pasie nadmorskim od ul. Tęczowej do Lazurowej (ok. 7200 m)
  • wykonaniu przewiertów dwoma rurociągami pod Wisłą Śmiałą (ok. 850 m) oraz Martwą Wisłą (ok. 370 m).

Informacje ogólne:

Wykonawca robót budowlanych: MAZUR, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ze Szczecina

Okres realizacji inwestycji: II kwartał 2012 r. - III kwartał 2013 r.

GALERIA INWESTYCJI:

c.name

WS 1


c.name

WS 2


c.name

WS 3