Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Dla miasta

Miasta partnerskie w projekcie NonHazCity współpracować będą nad opracowaniem indywidualnych „Planów Zarządzania Chemikaliami” – długoterminowych strategii dla ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska, Przeprowadzone zostaną kampanie informacyjne, których celem jest uświadomienie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mieszkańcom miast zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i materiałów zawierających substancje niebezpieczne.

Działania realizowane przez poszczególne miasta w ramach projektu NonHazCity:

  • badania próbek wody/ścieków oraz identyfikacja źródeł substancji niebezpiecznych w różnych częściach miasta,

W ramach projektu zostanie zbadana obecność w ściekach i wodach opadowych związków o działaniu toksycznym na żywe organizmy, wpływających na gospodarkę hormonalną, a także o działaniu kancerogennym (alkilofenole, ftalany, bisfenol A, związki perfluorowane, farmaceutyki oraz metale  ciężkie). Jednym z głównych źródeł tych substancji w środowisku wodnym są środki czyszczące stosowane powszechnie w gospodarstwach domowych, a także zakładach przemysłowych i instytucjach publicznych.

  • określenie łatwych do wdrożenia działań oraz zainicjowane programów pilotażowych ukierunkowanych na redukcję emisji substancji niebezpiecznych,
  • szkolenia dla pracowników instytucji miejskich dotyczące możliwości zastępowania produktów i materiałów zawierających substancje niebezpieczne innymi bardziej przyjaznymi dla środowiska oraz realizacji tzw. zielonych zamówień publicznych.