Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

FAQ

FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  

1. Jakie jest zapotrzebowanie na wodę dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego?

Zapotrzebowanie na wodę dla budynku jednorodzinnego przyjmuje się 120l /os/ dobę.

 

2. Jaką mapę załączyć do wniosku o wydanie warunków technicznych?

Do wniosku o wydanie warunków technicznych można załączyć:

 • mapę zasadniczą terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego – do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
 • mapę  z zaznaczoną lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego wydrukowaną poprzez stronę Interaktywnego Planu Gdańska

 

3. Czy wydawanie warunków technicznych jest płatne

Na etapie wydania warunków technicznych nie są pobierane opłaty. Opłata za wydanie warunków technicznych jest włączona w opłatę za wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

 

4. Czy warunki techniczne są niezbędne do uzgodnienia projektu.

Tak. Posiadanie warunków technicznych jest niezbędne celem uzgodnienia projektu.

 

5. Wydane warunki techniczne straciły ważność – co zrobić?

W takim przypadku należy wystąpić na wniosku o wydanie warunków technicznychprzedłużenie warunków technicznych. Warunki techniczne można przedłużyć jeżeli:

1. Nie nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach którego zlokalizowana jest działka.

2. Nie doszło do podziału działki i zmiany numeru działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja;

3. Nie zmienił się właściciel działki

4. Nie doszło do zmiany inwestora, na którego dane zostały wydane warunki techniczne.

W przypadku, jeżeli jeden z powyższych punktów nie jest spełniony, należy wystąpić o wydanie nowych warunków technicznych.

 

6. Co zrobić żeby zawrzeć Umowę Przejęcia Sieci?

       I.UMOWA PRZEJĘCIA SIECI (Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością)

Aby zawrzeć z GIWK Umowę Przejęcia Sieci należy złożyć w kancelarii GIWK lub wysłać pocztą wypełniony wniosek o przygotowanie umowy na przejęcie sieci (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale Jak przyłączyć się do sieci).

Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!

Do wniosku dołącz:

 • Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1: 1000 lub wyrys z rejestru gruntów (Kontakt w sprawie pozyskania mapy/wyrysu: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Gdańsku) lub mapę do celów projektowych. Zaznacz swoją nieruchomość.
 • Warunki techniczne (w przypadku konieczności budowy sieci wraz z przyłączem - warunki wydaje GIWK, jeśli zaś budowane jest wyłącznie przyłącze do sieci istniejącej - warunki wydaje SNG),
 • KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku, gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą),

Umowa Przejęcia Sieci zostanie przygotowana w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Umowę odbierzesz w Kancelarii GIWK.

      II.UMOWA PRZEDWSTĘPNA PRZEJĘCIA SIECI (Inwestor NIE posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością), zawierana w celu uzyskania warunków zabudowy (brak planu miejscowego)

Aby zawrzeć z GIWK Umowę Przedwstępną Przejęcia Sieci należy złożyć w kancelarii GIWK lub wysłać pocztą wypełniony wniosek o przygotowanie umowy przedwstępnej na przejęcie sieci (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale Jak przyłączyć się do sieci).

Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!

Do wniosku dołącz:

 • Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1: 1000 lub wyrys z rejestru gruntów (Kontakt w sprawie pozyskania mapy/wyrysu: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Gdańsku) lub mapę do celów projektowych. Zaznacz swoją nieruchomość.
 • Warunki techniczne (w przypadku konieczności budowy sieci wraz z przyłączem - warunki wydaje GIWK, jeśli zaś budowane jest wyłącznie przyłącze do sieci istniejącej - warunki wydaje SNG),
 • Informację techniczną wydaną przez GIWK (jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości)
 • KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą),

Umowa Przedwstępna Przejęcia Sieci zostanie przygotowana w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Umowę odbierzesz w Kancelarii GIWK.

 

7. Co zrobić żeby zawrzeć Protokół Charakterystyki?

Aby zawrzeć z GIWK Protokół Charakterystyki Inwestycji należy złożyć w kancelarii GIWK lub wysłać pocztą wypełniony wniosek o sporządzenie protokołu charakterystyki inwestycji (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale Jak przyłączyć się do sieci).

Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!

Do wniosku dołącz:

 • opis przekazywanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (długość, materiał, średnice, ilość i rodzaj uzbrojenia),
 • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, po których będą przebiegać sieci wodociągowo-kanalizacyjne z naniesioną trasą ich przebiegu oraz dokumenty potwierdzające prawo do terenu (np. decyzja ZDiZ, zgoda Prezydenta na zajęcie działki),
 • ostateczne pozwolenie na budowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • harmonogram etapowania budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana etapami) – należy pamiętać, aby przy etapowaniu budowy zapewniony był rozbiór wody w przypadku sieci wodociągowej oraz zrzut ścieków w przypadku kanalizacji sanitarnej,
 • KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Protokół Charakterystyki Inwestycji zostanie przygotowany w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Protokół Charakterystyki Inwestycji odbierzesz w Kancelarii GIWK.

Po podpisaniu Protokół Charakterystyki Inwestycji skontaktuje się z Tobą pracownik Działu Nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu (w przypadku, gdy budowane sieci będą przebiegać przez nieruchomości nie będące własnością GIWK ani Miasta Gdańska).

 

8. Co zrobić, żeby uzgodnić projekt sieci wod.-kan.?

Przed zleceniem projektantowi branży sanitarnej sporządzenia projektu budowlanego dotyczącego sieci wod.-kan., należy wystąpić do GIWK o wydanie warunków technicznych. Po otrzymaniu warunków technicznych, Inwestor jest zobowiązany do podpisania z GIWK Umowy przejęcia sieci, która reguluje zasady ich realizacji, finansowania a także odbioru prac związanych z realizacją sieci. Po podpisaniu Umowy przejęcia należy złożyć do uzgodnienia 3 egz. projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z warunkami technicznymi. Wniosek zlecenia uzgodnienia dokumentacji można pobrać w kancelarii GIWK lub ze strony internetowej www.giwk.pl. Na wniosku należy wpisać nr Umowy przejęcia, a do projektu budowlanego dołączyć warunki techniczne.

 

9. Uzgodnienie projektu uległo przedawnieniu, co zrobić?

Postępowanie nie jest zawsze takie samo.

Jeśli inwestycja, której projekt dotyczy, ma ważne pozwolenie na budowę, to swój egzemplarz projektu należy po porostu złożyć z prośbą o aktualizację uzgodnienia, dołączając do wniosku kserokopię „Decyzji o pozwolenie na budowę” oraz uzgodnienia ZDiZ i ZUDP.

Jeżeli inwestycja nie ma ważnego pozwolenia na budowę, albo inwestycja nigdy nie uzyskała pozwolenia na budowę, sprawę należy zazwyczaj przeprowadzić od początku tj. wystąpić o warunki techniczne lub je aktualizować, podpisać lub aneksować Umowę przejęcia sieci i uzgodnić projekt.

Najlepiej jednak przyjść wcześniej ze swoim projektem i porozmawiać osobiście z Inspektorem Działu Obsługi Inwestora, który odpowiednio pokieruje sprawą.

 

10. Ile kosztuje Aneks do uzgodnienia?

Aneks do uzgodnienia jest bezpłatny.

 

11. Jaki jest czas oczekiwania na przygotowanie Warunków Technicznych / Umowy Przejęcia Sieci / Protokołu charakterystyki?

Warunki Techniczne /Umowa Przejęcia Sieci/ Protokół Charakterystyki zostaną przygotowane w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

12. Zawarcie aktu służebności

Jeśli Inwestorskie Odcinki Sieci przebiegają  przez nieruchomości nie będące własnością GIWK ani Miasta Gdańska, co zostało określone w Protokole Charakterystyki Inwestor zobowiązany jest ustanowić (jeśli sam jest właścicielem) albo zapewnić ustanowienie (jeśli właścicielem jest osoba trzecia) nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebność przesyłową na rzecz GIWK przed datą Odbioru Końcowego.  W tym celu po podpisaniu Protokołu Charakterystyki Inwestor winien skontaktować się z Działem Nieruchomości GIWK nr telefonu 58 32 19 790, który przygotuje treść aktu notarialnego i umówi właścicieli działki u notariusza. Koszty aktu notarialnego ponosi GIWK.


13. Jak zwołać odbiór końcowy ?

Odbiór końcowy zwołuje Inwestor najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem korzystając z druku zamieszczonego na stronie www.giwk.pl w zakładce przyłączenie do sieci. Inwestor wskazuje termin (dzień, godzina, miejsce, nr telefonu kontaktowego). Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w zasobach Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz kserokopię decyzji ZDiZ dotyczącą wbudowania infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jeżeli taka była wymagana.


14. Gdzie się mogę dowiedzieć o wycenie wykupu sieci wod.-kan.?

Tabele z wyceną sieci wod.-kan. i uzbrojenia na terenie Gdańska z podziałem na dzielnice znajdują się na stronie www.giwk.pl w zakładce przyłączenie do sieci – dokumenty do pobrania – załącznik do uchwały.

 

15. Kiedy na moim osiedlu będzie budowana sieć wod.-kan.?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy w rejonie Twojej nieruchomości będzie budowana sieć wod-kan, zwróć się do GIWK z zapytaniem pisemnie lub mailowo (giwk@giwk.pl). Odpowiedzi o swoich planach inwestycyjnych udzielimy na podany w zapytaniu kontakt.

 

16. Na moim osiedlu nie jest planowana budowa sieci wod.-kan. przez GIWK co mogę zrobić?

Wystąpić do GIWK z wnioskiem o wydanie informacji/warunków technicznych na temat możliwości wykonania sieci wod.-kan. we własnym zakresie. Istnieje bowiem możliwość   wybudowania takich sieci ze środków własnych Inwestorów i ich wykupienie przez GIWK. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.giwk.pl (zakładki: przyłączenie do sieci – dokumenty do pobrania – załącznik nr 1 i 2).

 

17. Chcę wybudować przyłącze/przykanalik do istniejącej sieci wod.-kan. co mam zrobić?

O wydanie warunków technicznych budowy przyłączy wod.-kan. do istniejących sieci należy wystąpić do firmy Saur Neptun Gdańsk.

 

18. Chcę wybudować przyłącze/przykanalik do projektowanej sieci wod.-kan. co mam zrobić?

O wydanie warunków technicznych budowy przyłączy wod.-kan. do projektowanych sieci należy wystąpić do GIWK.

Jeżeli nie wiadomo, czy w pobliżu przebiega sieć wod.-kan. - można wystąpić  e-mailem do GIWK z zapytaniem na ten temat ( adres e-mail: giwk@giwk.pl

  

19. Chcę kupić działkę. Co mam zrobić aby sprawdzić, czy jest ona uzbrojona w sieć wod.-kan.?

Aby uzyskać informację o istniejącym, uzbrojeniu w sieć wod.-kan. na działce, której nie jesteśmy właścicielem należy wystąpić o informację techniczną. O informację techniczną można wystąpić pisemnie, składając wniosek w kancelarii lub też pisząc na warunki@giwk.pl . Do wniosku o wydanie informacji technicznej należy jedynie załączyć mapę z lokalizacją działki, na temat której informację chcemy uzyskać.

 

20. Kupiłem działkę od osoby, która podpisała umowę z GIWK. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z osobą, od której kupiłeś działkę i dowiedz się na jakim etapie zatrzymała się jego inwestycja:

 • czy uzgodnił w GIWK projekt budowy sieci wod.-kan.?
 • czy na podstawie uzgodnionego projektu uzyskał pozwolenie na budowę sieci wod.-kan.?
 • czy podpisał z GIWK Protokół Charakterystyki Inwestycji?

Posiadając odpowiedzi na powyższe pytania zgłoś się do Działu Obsługi Inwestorów.