Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Uwaga! SPECJALNA PROCEDURA przeprowadzania odbiorów końcowych.

odbiory_tt.png

Od 2 kwietnia 2020 wprowadzamy SPECJALNĄ PROCEDURĘ przeprowadzania odbiorów końcowych z Inwestorem zewnętrznym (na podstawie podpisanych umów przejęcia sieci).  Procedura obowiązywać będzie do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Prosimy o zapoznanie się z treścią PROCEDURY i bezwzględne stosowanie się do nowych zasad.

 

1. W okresie ogłoszonego stanu epidemii, przeprowadzane są tylko odbiory, których z ważnych przyczyn nie można przesunąć w czasie.

2. Odbiory końcowe sieci wod-kan zwołuje Inwestor/Wykonawca w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą w GIWK i SNG.

3. Do zgłoszenia odbioru końcowego Inwestor dołącza:

a. skany wszystkich dokumentów powykonawczych --> w wersji elektronicznej

b. oryginały dokumentacji powykonawczej (mapa powykonawcza, szkice, rysunki węzłów, zmiany projektowe, itd.) -->przesyła drogą pocztową, z takim wyprzedzeniem, aby dotarły do GIWK min. 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

4. Podczas wizyt na budowie należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad nałożonych przez GIS i NFZ w zakresie ochrony osobistej i kontaktów z innymi uczestnikami.

5. Pracownicy GIWK będą zaopatrzeni przez Pracodawcę w środki ochrony osobistej, tj. maski, rękawice jednorazowe, środki dezynfekcyjne. Podczas odbioru są zobowiązani do używania maseczek i rękawic.

6. W celu zminimalizowania kontaktu z osobami zewnętrznymi i obecności pracowników w terenie należy stosować się do następujących zasad:

a. na spotkaniu w terenie obecny jest tylko Wykonawca, inspektor SNG i GIWK

b. Wykonawca przygotowuje  się wcześniej do przeglądu uzbrojenia, tzn. pozostawia pootwierane studnie, zasuwy, hydranty, itp. -> w celu swobodnego przejścia i sprawdzenia tych elementów sieci (bez konieczności gromadzenia się przy nich).

 

 W terenie dokonywany jest tylko przegląd techniczny!

 

7. Po dokonaniu odbioru z pozytywnym rezultatem, osoba prowadząca w GIWK przygotowuje w systemie pracy zdalnej Protokoły Odbioru Końcowego, przesyła drogą elektroniczną do Inwestora/Wykonawcy, którzy zbierają podpisy.

8. Oryginał Protokołu Odbioru Końcowego z uzupełnionymi podpisami (oprócz GIWK) zostaje przesłany drogą pocztową do GIWK, osoba prowadząca uzupełnia podpis, daty i skan protokołu przesyła do wszystkich uczestników komisji.