Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Produkujemy zieloną energię

zarowka

Z osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkowana jest zielona energia. To efekt projektu "Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.


Każdego roku w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód powstaje około 50 000 ton uwodnionych osadów ściekowych - produktu ubocznego oczyszczania ścieków. Dzięki zawartości dużej ilości materii organicznej, która łatwo ulega rozkładowi, osady mogą być źródłem energii. Podczas rozkładu związków organicznych zawartych w osadzie powstaje mieszanina gazów zwana biogazem, który ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany jako surowiec energetyczny. W 2011 roku wybudowana została Elektrociepłownia Biogazowa, w 2012 roku trwały jej próby i rozruchy. Dziś Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. średnio produkuje miesięcznie 1058,4 MWh energii elektrycznej i 3754,5 GJ energii cieplnej. Dzięki wysokiej sprawności instalacji, możliwe jest uzyskiwanie zarówno zielonych, jak również tzw. fioletowych certyfikatów.


Całkowity koszt realizacji Projektu to 23 081 650, 68 PLN, dofinansowanie stanowiło 40% wydatków kwalifikowalnych. Przyznając środki unijne na realizację projektu, władze województwa brały pod uwagę korzyści dla środowiska, jak również wymagania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego (tzw. Pakiet "3x20%"), który zobowiązuje Polskę m.in. do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 15% całkowitego zużycia energii pierwotnej.

Więcej informacji znajduje się w zakąłdce Ekologia/Energia odnawialna.

http://www.giwk.pl/ekologia/OZE/konkurs.html