Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wspieranie inicjatyw lokalnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom gdańszczan i wyzwaniom ekologicznym miasta przyjęliśmy zasady, które pomogą skoncentrować naszą pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Nasze zobowiązania wobec społeczności lokalnej i środowiska określone są w misji spółki, która brzmi:

                                                                Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł

 

Działamy na rzecz wysokiej jakości wody pitnej w Gdańsku oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Polityka wspierania inicjatyw lokalnych przez GIWK jest elementem Strategii Odpowiedzialnego Biznesu, przyjętej przez Spółkę w 2012 roku. Głównym celem podejmowanych przez nas działań sponsoringowych i dobroczynnych jest wspieranie w  postaci rzeczowej, finansowej lub organizacyjnej przedsięwzięć, które przysłużą się do rozwoju edukacyjnego, ekologicznego i kulturalnego społeczności lokalnej.

Aby nasza pomoc była skuteczna i efektywna określiliśmy priorytety, na których skupiamy się wspierając projekty społeczne.

 

  • Jako firma o strategicznym znaczeniu gospodarczym dla regionu wspieramy przede wszystkim projekty i inicjatywy lokalne, które swoim zasięgiem obejmują najbliższe otoczenie  (Gdańsk i okolice).  

 

  • Jako firma o profilu środowiskowym wspieramy, przede wszystkim, działania z zakresu:

 

-> ekologii i ochrony środowiska

->promocji wiedzy dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, szczególnie poprzez warsztaty, konferencje, seminaria i kongresy

-> promocji wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska

-> nauki i szkolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych związanych z przedmiotem działalności Spółki

-> promocji zdrowego i aktywnego trybu życia

 

  • Jako firma otwarta na dialog społeczny, wspieramy również działania z zakresu:

 

-> inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans oraz  budowie akceptacji dla działalności Spółki

-> wspierania rozwoju lokalnej społeczności w dziedzinie kultury,

-> obywatelskości, kultury fizycznej (sport amatorski i rekreacja, w tym sport dzieci i młodzieży oraz aktywność osób niepełnosprawnych).

 

Wsparcie realizowane jest w formie umów sponsoringowych (sponsoring finansowy, usługowy i rzeczowy) lub umów darowizny, których czas trwania nie przekracza jednego roku. Umowy przygotowywane są w naszej Spółce, mają charakter standardowy i  podlegają konsultacji z partnerem (otrzymującym wsparcie).

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wsparcie projektu (inicjatywy społecznej) jest wypełnienie formularza znajdującego się odpowiednio w zakładce "Darowizna" lub "Sponsoring".

 

Złożone wnioski oceniane są na podstawie:

 

* związku z priorytetami Polityki wsparcia inicjatyw lokalnych przez GIWK

* wpływu projektu na jego beneficjentów

* szans realizacyjnych projektu społecznego

* realności budżetu przeznaczonego na projekt

 

Wypełnione formularze trafiają do działu Promocji i Edukacji Ekologicznej i są rozpatrywane pod względem zgodności z priorytetami Polityki wsparcia inicjatyw lokalnych przez GIWK. Ostateczną decyzję o zaangażowaniu w projekt podejmuje Zarząd Spółki.

Nie rozpatrujemy wniosków, które złożone zostały później niż 60 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu, który ubiega się o wsparcie.

Odpowiedź w sprawie wniosku podawana jest do wiadomości wnioskodawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty jego wpłynięcia do Spółki. Odpowiedź udzielana jest e-mailowo na adres wskazany przez wnioskodawcę w formularzu.

Pisma z prośbą o wsparcie finansowe, które wpłyną do Spółki i nie zostaną uzupełnione w ciągu 30 dni o aplikacje o wsparcie pozostaną bez rozstrzygnięcia. W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy: formularz@giwk.nazwa.pl