Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Obiekty historyczne

Oczyszczalnia Ścieków Zaspa

zaspa przed likwidacją

Wyłączona z eksploatacji z końcem 2008 roku, oczyszczalnia ścieków Zaspa zlokalizowana była w rozwidleniu ulic Hallera, Uczniowskiej i Gdańskiej na pograniczu dzielnic mieszkaniowych Gdańska tj. Zaspy i Brzeźna. Oczyszczalnię oddano do użytku w 1932 roku jako jedną z najnowocześniejszych w Europie.
Do oczyszczalni ścieków Zaspa doprowadzone były ścieki z Sopotu i północnej części Gdańska tj. Żabianki, Jelitkowa, Brzeźna, Łozy, części Przymorza, Zaspy i Wrzeszcza. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków był basen portowy im. Władysława IV w Gdańsku - Nowym Porcie.


O.Ś. Zaspa była oczyszczalnią mechaniczno-biologiczna z dwustopniowym osadem czynnym. Osad nadmierny i wstępny przerabiany był na drodze fermentacji mezofilowej w ZKF-ach, OKF-ach oraz suszony na poletkach osadowych. Gaz uzyskiwany w czasie fermentacji osadu używano do celów technologicznych i ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni. Układ technologiczny OŚ Zaspa nie pozwalał na wprowadzenie biologicznej redukcji biogenów co skutkowało tym, iż oczyszczalnia nie spełniała wymagań w zakresie stężeń azotu i fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych.

Przepustowość oczyszczalni wynosiła 20 000 m3 na dobę, natomiast na układ technologiczny OŚ Zaspa kierowanych buło ok. 12 000 m3 ścieków na dobę. Nadmiar ścieków otrzymanych przez oczyszczalnię trafiał do OS Gdańsk-Wschód.

Układ technologiczny oczyszczalni

Układ technologiczny oczyszczalni stanowiły

  • część mechaniczna z obiektami - komorą krat, piaskownikiem, przepompownią ścieków, odtłuszczaczem, osadnikami wstępnymi typu Imhoffa;
  • automatyka części mechanicznej - pomiar poziomu ścieków przed i za kratami, pomiary poziomu w zbiornikach ścieków przepompowni, pomiar przepływu w kanale odpływowym;
  • część biologiczna z obiektami - komorami napowietrzania I stopnia, osadnikami wtórnymi pośrednimi, komorami napowietrzania II stopnia, przepompownią recyrkulacyjną i osadnikami wtórnymi radialnymi;
  • automatyka części biologicznej - pomiar zawartości tlenu w ściekach sprzężony z pracą dmuchaw;
  • linia do utylizacji osadów - leje osadowe osadników Imhoffa, przepompownia osadu, ZKF, OKF i poletka do suszenia osadów;
  • automatyka części osadowej - pomiar poziomu osadu w zbiornikach osadu surowego i przefermentowanego, pomiar poziomu osadów w zbiorniku przepompowni Uczniowska oraz przekroczenia stanu alarmowego

Przełączenie ścieków z Oczyszczalni Ścieków Zaspa do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód, które miało miejsce z końcem 2008 roku to efekt inwestycji prowadzonych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. od 2007 roku, wymuszonych przez zaostrzenie wymagań ograniczenia emisji związków biogennych do środowiska morskiego. Od czerwca 2007 r. trwały prace związane z modernizacją przedwojennego kolektora w ul. Hallera , wykonaniem kanalizacji w ul. Reja, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki oraz ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Jednocześnie budowany był kolektor Ołowianka II, odprowadzający ścieki do Oczyszczalni Wschód. Inwestycja ta pozwoliła na bezpieczny odpływ ścieków i zabezpieczy miasto na wypadek awarii systemu ściekowego.