Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II

Głównym celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II jest zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Dla osiągnięcia tego celu realizujemy 14 inwestycji w kilkunastu dzielnicach Gdańska.

Trzej główni beneficjenci projektu:
CZŁOWIEK, INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

Człowiek

Społeczne korzyści projektu:

  • możliwość korzystania przez mieszkańców z dobrej jakościowo wody
  • zmiany w jakości życia oraz poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, wynikające z poprawy niezawodności systemu w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków

Infrastruktura

W ramach projektu powstanie:


28,5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej
15,5 km sieci wodociągowej
10 nowych przepompowni ścieków
Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód (ITPO)
Zbiornik wieżowy na Wyspie Sobieszewskiej

Przebudujemy:
6,7 km sieci kanalizacji sanitarnej
2 przepompownie ścieków


Środowisko

Ekologiczne efekty Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II:

  • poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę,
  • zwiększenie stopnia skanalizowania miasta,

  • poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej,

  • modernizacja układów kanalizacyjnych i eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska

  • poprawa przepustowości sieci kanalizacyjnej,

  • stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych w długookresowej perspektywie.

W 2014 roku został rozszerzony zakres Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Do projektu dołączyło 6 nowych zadań:
•    Przebudowa kolektora sanitarnego Zaroślak
•    Budowa magistrali wodociągowej oraz przebudowa kanału sanitarnego przy ul. Bysewskiej
•    Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Wschodniej
•    Uszczelnienie zbiornika wody Sobieski nr 1 i 2
•    Naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-04 i 3-06 wraz z uszczelnieniem kanałów
•    Budowa PŚ Wydmy wraz z kanalizacją sanitarną


Informacje ogólne

Całkowity koszt projektu to około 292 mln PLN
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w około 131 mln PLN
Okres realizacji projektu: 2007-2016

PREZENTACJA PROJEKTU

KRONIKI REALIZACJI PROJEKTU

Kronika realizacji projektu do końca 2012 roku.

 

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Poprawa jakości wody. 

 

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Przyłącz się!

 

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Budowa Zbiornika Wody Kazimierz

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU - ZOBACZ FILM:

 

 

PRZYDATNE MATERIAŁY

MAPA SZCZEGÓŁOWA 2012-2015 2041.1 KB

MAPA OGÓLNA PROJEKTU 1795.7 KB

broszura informacyjna O PROJEKCIE 1804.3 KB