Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód Etap IIb- zagospodarowanie osadów ściekowych

Dynamiczny rozwój miasta niosący za sobą wzrost skanalizowania powoduje, że ilość osadów ściekowych, które należy zagospodarować wzrasta. Przyrodnicze zagospodarowanie tak dużych ilości osadów dla większych aglomeracji jest bardzo trudne.  Wynika to z  konieczności zajmowania znacznych powierzchni terenu, przy jednoczesnej potrzebie zabezpieczania środowiska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Stawiając czoło tym problemom, w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II wybudowaliśmy Instalację Termicznego Przekształcania Osadów. Powstała ona na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.  Uruchomienie instalacji oznacza stworzenie trwałego, docelowego, efektownego i zgodnego z  wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Spalanie osadów ściekowych w Gdańsku jest dziś jednym z priorytetów bezpieczeństwa ekologicznego miasta.

 

Informacje ogólne: 

Okres realizacji inwestycji: III kwartał 2008 -  IV kwartał 2012

Koszt: około 97 mln EUR netto 

Wykonawca: Degremont S.A

 

Jak działa instalacja?

       Do ITPO przyjmowane są osady ściekowe po wstępnym odwodnieniu mechanicznym do poziomu ok. 22% suchej masy w ilości ok. 69 tys. t/rok.

Po podsuszeniu w suszarce dyskowej osad trafia do pieca fluidalnego, gdzie nastąpuje jego spalenie. Temperatura w komorze spalania wynosi ponad 850˚C.

Gazy spalinowe kierowane są do systemu odzysku ciepła wykorzystywanego do podgrzania powietrza trafiającego do pieca oraz zapewniającego energię cieplną dla węzła podsuszania.

Oczyszczanie gazów spalinowych odbywa się metoda suchą. Zastosowano dwustopniowy system oczyszczania spalin przy pomocy filtrów workowych.

W wyniku prowadzenia procesu spalania osadów ściekowych powstają, przede wszystkim, 2 rodzaje odpadów: popioły lotne oraz pozostałości z oczyszczania, które będą podlegały obróbce w węźle stabilizacji i zestalania.

 

GALERIA INWESTYCJI:

c.name

GW1


c.name

GW2


c.name

GW3


c.name

GW4


c.name

GW5