Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdański projekt wodno-ściekowy etap III

22 GRUDNIA 2017 r. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA MIĘDZY GIWK A NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O DOFINANSOWANIE GDAŃSKIEGO PROJEKTU WODNO-ŚCIEKOWEGO ETAP III..

Kolejny etap Gdańskiego projektu wodno-ściekowego o wartości całkowitej 137,6 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 68 mln zł w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Główne cele Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, zarówno zrealizowanych już etapów I i II jak i realizowanego obecnie etapu III, to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej.

SPOŁECZNYMI I EKOLOGICZNYMI EFEKTAMI REALIZACJI PROJEKTU SĄ:

 • zwiększenie stopnia skanalizowania miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę,
 • optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
 • poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kolektorów sanitarnych,
 • poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.


ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJĄ:

I. Budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w szczególności:

 • budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Tischnera, Waldorffa i Górzystej
 • budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej
 • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej
 • budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej
 • budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Charzykowskiej i Łapalickiej

II. Optymalizację funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w tym:

 • przebudowę układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów
 • budowę magistrali Wyzwolenia – Ku Ujściu
 • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ku Ujściu
 • przebudowę sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki
 • przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Narwickiej
 • zabezpieczenie rezerwowego zasilania Ujęcia Wody Lipce.

III. Przebudowę kolektorów sanitarnych na obszarze Miasta Gdańska, w tym:

 • przebudowę kolektorów sanitarnych Sopot-Zaspa etap I i etap II
 • przebudowę kolektora sanitarnego Morena DN 1000
 • przebudowę kolektorów sanitarnych w ulicach Chlebnickiej i Piwnej
 • przebudowę kolektorów sanitarnych w ulicach Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Aksamitnej i Angielska Grobla
 • przebudowę kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska
 • przebudowę kolektorów sanitarnych Wrzeszcz-Ołowianka i w ul. Jaśkowa Dolina.

IV. Rozbudowę systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego.

V. Modernizację oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód (OŚW) w celu poprawy efektywności, w tym energetycznej, w szczególności:

 • naprawę i uszczelnienie bioreaktora 3-01 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych
 • modernizację systemu pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach.
 • naprawę i uszczelnienie bioreaktora 3-02 i 3-05 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych i odpływowych
 • przebudowę stacji dmuchaw z rozbudową układu chłodzenia
 • zakup i montaż wirówek


DOTYCHCZAS ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

 • budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Tischnera, Waldorffa i Górzystej
 • budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej
 • budowę magistrali Wyzwolenia – Ku Ujściu
 • zabezpieczenie rezerwowego zasilania Ujęcia Wody Lipce
 • przebudowę kolektorów sanitarnych Sopot-Zaspa etap I i etap II
 • przebudowę kolektorów sanitarnych w ulicach Chlebnickiej i Piwnej
 • na terenie OŚW: naprawę i uszczelnienie bioreaktora 3-01 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych, naprawę i uszczelnienie bioreaktora 3-02 i 3-05 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych i odpływowych, przebudowę stacji dmuchaw z rozbudową układu chłodzenia.

Kolejne inwestycje będą realizowane do końca 2021 roku.

 

GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY ETAP III W LICZBACH:

Inwestycje kanalizacyjne liniowe:

 • nowobudowana sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 4,1 km
 • przebudowywana sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 25,8 km

Łącznie inwestycje kanalizacyjne liniowe obejmą infrastrukturę  o długości ok. 29,9 km.

Inwestycje kanalizacyjne punktowe:

 • przepompownie ścieków nowobudowane – 5 szt.
 • uszczelnienie bioreaktora – 3 szt.
 • przebudowana stacja dmuchaw - 1 szt.
 • nowe wirówki - 2 szt.
 • zmodernizowany system pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach - 1 szt.

Inwestycje wodociągowe liniowe:

 • nowobudowana sieć wodociągowa – ok. 3,5 km,
 • przebudowywana sieć wodociągowa – ok. 5,7 km

Łącznie inwestycje wodociągowe liniowe obejmą infrastrukturę  o długości ok. 9,2 km.

Inwestycje wodociągowe punktowe:

 • nowe komory pomiarowe na sieci wodociągowej – 13 szt.

 

GIWK informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje mogą być przekazywane w szczególności poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci