Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Obszary działalności

GIWK jest właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku. Od 2007 roku Spółka realizuje projekt inwestycyjny - Gdański projekt wodno-ściekowego, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Drugi etap Projektu zakończy się w 2015 roku.


Zadania GIWK

 

  • Realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększenia dostępności kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska

  • Planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku
  • Produkcja energii z biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód

  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej

  • Uzgadnianie dokumentacji technicznej

  • Zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

  • Uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci

  • Dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej

  • Stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

  • Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska