Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Badania pilotowe

Jeden w projektów pilotażowych realizowany będzie na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Projekt ma na celu zweryfikowanie efektywności energetycznej nowej technologii oczyszczania ścieków komunalnych opartej na strącaniu chemicznym związków organicznych, usuwaniu azotu w procesie anammox (zastosowanie innych bakterii do usuwania biogenów niż te, które są obecnie wykorzystywane na oczyszczalni) oraz doczyszczaniu ścieków na złożu hydrofitowym tj. działającym wykorzystując naturalne procesy samooczyszczania zachodzące w przyrodzie na terenach podmokłych.


INSTALACJA BADAWCZA

Instalacja badawcza oparta na innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków komunalnych stanowi kombinację procesów o wysokiej efektywności energetycznej i ukierunkowanych na maksymalny odzysk dostępnej na oczyszczalni energii odnawialnej, która może być wykorzystana jest do produkcji biogazu, a następnie energii elektrycznej w systemie kogeneracji. Pierwszy stopień oczyszczania ścieków to proces koagulacji-sedymentacji i filtracji, w którym odzyskiwana jest maksymalna ilość obecnej w ściekach energii chemicznej w postaci związków organicznych. Drugi etap stanowi autotroficzna deamonifikacja, podczas której usuwany jest azot przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię. Ostatni stopień oczyszczania ścieków oparty jest na efektywnym energetycznie dwustopniowym napowietrzanym złożu hydrofitowym.

Efektywność procesu kontrolowana jest sondami „in-line” do pomiaru stężenia zawiesiny, amoniaku, azotynów, azotanów oraz przewodnictwa, potencjału redoks i odczynu. Reaktor biologiczny wyposażony jest w system automatycznej regulacji zadanego stężenia tlenu, temperatury i odczynu.

Aktualnie instalacja badawcza wykorzystywana jest do badań pilotowych nad możliwością zastosowania procesu autotroficznej deamonifikacji do oczyszczania ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku. Proces usuwania azotu ze ścieków realizowany jest w reaktorze typu IFAS (ang. Integrated Fixed-Film Activated Sludge), w którym wykorzystywana jest mieszanina biomasy bakterii anammox na kształtkach K5 oraz zawieszonego osadu czynnego.

 

Celem badań pilotowych jest optymalizacja energetyczna procesu oczyszczania ścieków i osiągnięcie najwyższego możliwego do uzyskania pozytywnego bilansu energetycznego oczyszczalni.