Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Rezultaty projektu

W ramach projektu IWAMA wykonano badania pilotowe efektywności technologicznej innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków komunalnych opartej na procesach charakteryzujących się minimalnym zapotrzebowaniem na energię oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Testowany nowy proces technologiczny obejmował etap oczyszczania wstępnego ścieków oraz oczyszczania drugiego i trzeciego stopnia.

Pierwszy etap oczyszczania fizykochemicznego składał się z dwustopniowej komory flokulacji oraz osadnika wstępnego. Oczyszczanie drugiego stopnia stanowił reaktor IFAS (ang. Integrated Fixed-film Activated Sludge) wyposażony w mieszadło i dyfuzor drobnopęcherzykowy, oraz osadnik wtórny. Reaktor IFAS (720 litrów) zaszczepiony został biomasą bakterii anammox unieruchomionych na kształtkach AnoxKaldnes K5 z OŚ Sjölunda w Malmö oraz zawieszonym osadem czynnym z OŚ Wschód w Gdańsku. Trzeci stopień oczyszczania, w którym usuwane były pozostałości związków organicznych i biogenów, oparty był na dwustopniowym złożu hydrofitowym o przepływie poziomym (HF-CW) i przepływie pionowym (VF-CW).

Wyniki badań wykazały możliwość zastosowania systemu technologicznego opartego na anammox i złożach hydrofitowych, do efektywnego usuwania azotu ogólnego i węgla organicznego ze ścieków komunalnych przy niskiej temperaturze ścieków oraz niekorzystnym stosunku ChZT/N. Po strącaniu chemicznym w procesie oczyszczania wstępnego stosunek ChZT/N w ściekach zmniejszony został z poziomu 8.0 ± 0.7 do 5.0 ± 0.4, co w efekcie pozwoliło na zwiększenie odzysku związków organicznych o 48% w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi na OŚ Wschód. Przy obciążeniu hydraulicznym reaktora IFAS w zakresie 15.0 - 22.2 l/h efektywność usuwania azotu ogólnego w badanej konfiguracji systemu pilotowego była wysoka i wynosiła średnio 84 ± 9%, przy czym minimalny i maksymalny poziom redukcji azotu ogólnego wyniósł odpowiednio 67% i 98%.

Uzyskane wyniki badań potwierdziły wysoką efektywność procesu oczyszczania ścieków przy znaczne niższym zużyciu energii w porównaniu do powszechnie stosowanych technologii oczyszczania ścieków opartych na konwencjonalnym procesie denitryfikacji i nitryfikacji. Wykorzystanie bakterii anammox pozwoliło na istotne zmniejszenie zużycia tlenu w procesie technologicznym i dwukrotnie większy odzysk energii chemicznej zmagazynowanej w ściekach surowych w postaci związków organicznych, które mogą być poddane fermentacji beztlenowej. Oznacza to, że wdrożenie testowanej technologii w skali pełnotechnicznej pozwoliłoby na wyprodukowanie 50 – 100% większej ilości biogazu z odzyskanych związków organicznych, a tym samym osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni poprzez produkcję znacznie większej ilości energii elektrycznej z biogazu w systemie kogeneracji. Ograniczenie zużycia energii na napowietrzanie reaktora oraz zwiększenie odzysku węgla organicznego ze ścieków jest kluczowe dla osiągnięcia dodatniego bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków.

Kolejnym rezultatem projektu IWAMA jest benchmarking efektywności technologicznej i energetycznej 66-ciu oczyszczalni ścieków w Regionie Morza Bałtyckiego, którego wyniki przedstawione zostały w raporcie „Wskaźniki porównawcze efektywności energetycznej. Benchmarking dla regionu Morza Bałtyckiego w ramach projektu IWAMA”. Wyniki benchmarkingu potwierdziły bardzo wysoką efektywność rozwiązań technologicznych zastosowanych na oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku, a tym samym bardzo wysoką skuteczność inwestycji zrealizowanych przez GIWK Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego etap I i II. Uzyskiwany wskaźnik energochłonności plasuje oczyszczalnię „Wschód” w grupie 10% najefektywniejszych energetycznie obiektów w Regionie Morze Bałtyckiego. Przeprowadzony benchmarking wykazał
również, że wskaźniki efektywności technologicznej usuwania azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w Gdańsku są wyższe od wyników uzyskiwanych w ponad 70% oczyszczalni w Szwecji, Finlandii i Niemczech. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu technicznego opracowany został raport  zawierający zalecenia dot. dalszej poprawy efektywności technologicznej i energetycznej procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.

Uzyskane wyniki badań pilotowych i benchmarkingu wykorzystane będą przy planowaniu działań inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej i niezawodności funkcjonowania oczyszczalni „Wschód”.

 Szczegółowe wyniki zawarto w poniższych raportach. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Raport - PILOT-SCALE STUDIES ON MAINSTREAM DEAMMONIFICATION AT THE WSCHÓD WWTPIN GDAŃSK 1708.1 KB

Raport - WSKAŹNIKI PORÓWNAWCZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1931.3 KB

Raport - KEY FIGURE DATAFOR SLUDGE BENCHMARK 1207.3 KB

Raport - KEY FIGURE DATAFOR ENERGY EFFICIENCY 1428.6 KB