Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

NonHazCity

Innowacyjne rozwiązania w celu zminimalizowania emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego

NonHazCity to projekt edukacyjny, którego celem  jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu, 18 instytucji partnerskich z Regionu Morza Bałtyckiego dąży do:

  • zredukowania emisji substancji do Morza Bałtyckiego pochodzących ze źródeł rozproszonych o małej skali,
  • zwiększenia świadomości na temat zagrożeń,
  • wdrożenia działań pilotażowych w instytucjach miejskich, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych.
W Gdańsku projekt realizowany jest we współpracy Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o, Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Uniwersytetem Gdańskim odpowiedzialnym za prace badawcze.

Wyzwania i zakres projektu

Zrozumienie celu projektu wymaga zdefiniowania co to jest „substancja niebezpieczna”. Substancja może być uznana za niebezpieczną, jeśli posiada właściwości mające negatywny wpływ na ludzi bądź środowisko, np. jest:

  • persystentna (tzn. trwała, a tym samym pozostająca długo w obiegu),
  • ma właściwości bioakumulacyjne, czyli zdolność do kumulowania się w tkankach organizmów,
  • jest toksyczna,
  • może zakłócać pracę układu hormonalnego,
  • jest drażniąca,
  • powoduje alergie.

Substancje niebezpieczne występują powszechnie w różnych artykułach i materiałach używanych w życiu codziennym, np. jako składniki detergentów, farb, lakierów, kosmetyków czy w postaci różnych związków obecnych w elementach wyposażenia domu i materiałach wykorzystywanych w budownictwie.

Osoby korzystające z produktów zawierających takie substancje mają wpływ na ich emisję do środowiska. W praktyce oznacza to, że każda z tych osób staje się małej skali źródłem emisji zanieczyszczeń.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2016 – 2019

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:

http://www.nonhazcity.eu/ - wersja angielska

http://www.nonhazcity.eu/pl - wersja polska

FINANSOWANIE: BSR INTERREG Program 2014-2020