Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Przyłączenie do sieci

Od 9 lutego 2008 roku weszła w życie zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji na przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków i uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy właściciela sieci - spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna a eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk.

GIWK posiada obecnie kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej.

SNG posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących, rozdział instalacji wewnętrznych oraz montaż wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

Jak przyłączyć się do sieci

c.name

Jeśli chcesz przyłaczyć do sieci nieruchomość odwiedź tę sekcję.


Dokumenty do pobrania

c.name

Kategoria plików związanych z umowami przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.