Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Inwestycje

GIWK realizuje szereg inwestycji, których celem jest modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gdańsku. Są one finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Obecnie realizowany jest Gdański projekt wodno-ściekowy etap III o wartości około 105 mln PLN, planowany do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zrealizowany został Gdański projekt wodno-ściekowy etap II (2007 – 2015 r.). W 2011 roku zakończyły się dwa wieloletnie programy inwestycyjne prowadzone przez GIWK – Gdański projekt wodno-ściekowy etap I oraz program wymiany ołowianych przyłączy wodociągowych.

W 2012 roku zakończył się projekt Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.  W wyniku realizacji I etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego mieszkańcy mogą korzystać  z nowych podłączeń do kanalizacji sanitarnej i wodociągu centralnego.

Zakończenie programu wymiany ołowianych przyłączy wodociągowych oznacza wyeliminowanie istotnego czynnika, który mógł mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców zaopatrywanych w wodę z tych przyłączy. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód powstała instalacja, która pozwala na produkcję zielonej energii.