Proces inwestycyjny

Każdego roku realizujemy szereg inwestycji, których celem jest rozwój i modernizacja infrastruktury wod-kan. Ich konsekwencją jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a ostatecznie – poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Sieci są ważne

Z punktu widzenia mieszkańców czas oczekiwania na realizację inwestycji może wydawać się bardzo długi. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że zanim na placu budowy pojawi się sprzęt, proces inwestycyjny musi przejść przez kilka etapów. Jakich i dlaczego muszą potrwać? Wyjaśniamy!

1- ETAP PRZYGOTOWANIA 

Czyli moment, w którym pojawia się inicjatywa realizacji inwestycji. Czasem wychodzi od mieszkańców zainteresowanych możliwościami rozbudowy infrastruktury na terenach miejskich, czasem wynika z potrzeby przebudowy sieci lub obiektów, a czasem impulsem dla wymiany infrastruktury podziemnej (np. wyeksploatowanej) może być modernizacja nawierzchni dróg lub chodników. Dokładamy starań, aby inwestycje sieciowe w Gdańsku były realizowane w koordynacji z zaplanowanymi miejskimi inwestycjami drogowymi.

Na tym początkowym etapie nadaje się inwestycjom określone priorytety, określa się warunki techniczne wykonania (np. armatura, kształtki, przekroje sieci), powstaje też pierwsza analiza własności gruntów, na których realizowane będzie przedsięwzięcie.

2 - ETAP PROJEKTOWANIA

Najdłuższy (zwykle od 8 do 18 miesięcy), a jego zwieńczeniem jest projekt budowlany. Choć często etap ten odbierany jest jako długotrwałe milczenie w sprawie, to właśnie w nim dzieje się najwięcej – zapadają kluczowe rozstrzygnięcia i konkluzje. Składa się na niego szereg postępowań obejmujących m.in. wybór projektanta, pozyskanie mapy do celów projektowych i wypisów z ewidencji gruntów, prawa do terenu, a także niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

  • Pozyskanie prawa do terenu to jedna z dłuższych procedur. Niejednokrotnie wymagana jest zgoda właścicieli działek prywatnych – osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych (w takim przypadku konieczne jest zorganizowanie zebrania wspólnoty i podjęcie stosownej uchwały). Jeśli inwestycja ma być realizowana na działkach gminnych, należy pozyskać zgodę od zarządcy pasa drogowego – najczęściej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni bądź Gminy (dla działek niebędących działkami drogowymi, ani drogami publicznymi). Do tego dochodzą uzgodnienia z innymi gestorami sieci (np. gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej), a także – w razie potrzeby – inwentaryzacja dendrologiczna, która pozwoli na zabezpieczenie drzewostanu podczas robót.
  • Jeśli inwestycja wymaga ingerencji w budynek będący zabytkiem wpisanym do rejestru, będzie realizowana  na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętym nadzorem archeologicznym, konieczne jest dodatkowo uzyskanie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • W przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (do tej drugiej kategorii zaliczane są magistrale wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 1 km), potrzebna jest także decyzja środowiskowa. Podobnie jak w przypadku realizacji robót na obszarach chronionych (np. parków krajobrazowych), gdy prace mogłyby wiązać się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną.
  • W szczególnych przypadkach (np. planowanego długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych, czy odprowadzania wód do zbiorników powierzchniowych w trakcie prowadzenia robót) potrzebne może być też uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
Dopiero zebranie wszystkich zgód terenowo-prawnych, uzgodnień i decyzji administracyjnych upoważnia Inwestora do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia robót. W kolejnym etapie powstają dokumenty przetargowe: projekt wykonawczy, a na jego podstawie przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekty branżowe (np. projekt odtworzenia nawierzchni czy organizacji ruchu).

3 - ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

Zlecenie robót budowlanych przez GIWK musi być realizowane zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych. Procedura przetargowa trwa zwykle
2-3 miesiące (czasami aż 5-6 miesięcy), a jej zwieńczeniem jest podpisanie umowy z wykonawcą. Kolejny krok to przekazanie placu budowy. Przygotowując się do organizacji robót budowlanych (w tym ruchu drogowego), wykonawca pozyskuje we właściwej instytucji zgodę na zajęcie pasa drogowego, która de facto jest zgodą na realizację prac.

Budowa jest realizowana według ściśle określonego harmonogramu. Zdarzają się sytuacje, które mogą go zakłócić

⤵️

  • W trakcie realizacji robót ziemnych na terenie Śródmieścia o wielowiekowej historii można natknąć się na zabytek. Wówczas obowiązkowe jest wstrzymanie wszelkich robót budowlanych mogących go zniszczyć lub uszkodzić.
  • Kolejną okolicznością zakłócającą realizację inwestycji są na przykład nieoczekiwane kolizje z inną infrastrukturą podziemną, która nie została prawidłowo zaznaczona na mapie zasadniczej pozyskanej na etapie projektowania lub kolizje z infrastrukturą o innych rzeczywistych współrzędnych (źle zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne na mapie zasadniczej).

Wszelkie zmiany prowadzą do konieczności wprowadzenia dodatkowych lub zamiennych robót. Ich realizacja wymaga opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej, pozyskania powtórnych lub nowych uzgodnień, sporządzenia wyceny robót, protokołu konieczności (uzasadnienia ich przeprowadzenia) oraz negocjacji ceny dla rozwiązań zamiennych lub dodatkowych.

Roboty budowalne wieńczy odbiór techniczny i przekazanie wybudowanej infrastruktury do eksploatatora. Ostatni i najważniejszy etap to podłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
proces inwestycyjny
do góry