Gdański projekt wodno-ściekowy etap II

logotyp gpws2
Całkowity koszt Projektu 281.308.992,40 zł
Projekt jest dofinansowany ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 w kwocie
129.246.094,53 zł
Okres realizacji Projektu 2007-2016

Głównym celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II było zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Dla osiągnięcia tego celu zrealizowaliśmy 20 inwestycji w kilkunastu dzielnicach Gdańska.

Trzej główni beneficjenci projektu

b-czlowiek.png

Człowiek

Społeczne korzyści projektu

 • możliwość korzystania przez mieszkańców z dobrej jakościowo wody
 • zmiany w jakości życia oraz poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, wynikające z poprawy niezawodności systemu w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków
b-infrastruktura.png

Infrastruktura

W ramach projektu powstało…

 • 30,5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej
 • 16,5 km sieci wodociągowej
 • 11 nowych nowych przepompowni ścieków a 5 zostało zlikwidowanych
 • Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód (ITPO)
 • Wieżowy zbiornik wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej

Przebudowaliśmy…

 • 6,7 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 2 przepompownie ścieków
 • 1 km sieci wodociągowych
b-srodowisko.png

Środowisko

Ekologiczne efekty Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II

 • poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę
 • zwiększenie stopnia skanalizowania miasta
 • poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej
 • modernizacja układów kanalizacyjnych i eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska
 • poprawa przepustowości sieci kanalizacyjnej
 • stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych w długookresowej perspektywie

Prezentacja projektu

Kroniki realizacji projektu

Kronika realizacji projektu do końca 2012 roku

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Przyłącz się!

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Poprawa jakości wody

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Budowa Zbiornika Wody Kazimierz

Podsumowanie projektu

do góry