FAQ

 • Jakie jest zapotrzebowanie na wodę dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego?

  Zapotrzebowanie na wodę dla budynku jednorodzinnego przyjmuje się na 120 l na osobę na dobę.

 • Wydane warunki techniczne straciły ważność – co zrobić?

  W takim przypadku należy wystąpić na wniosku o wydanie warunków technicznych o przedłużenie warunków technicznych. Warunki techniczne można przedłużyć, jeżeli:

  1. Nie nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach którego zlokalizowana jest działka.
  2. Nie doszło do podziału działki i zmiany numeru działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja.
  3. Nie zmienił się właściciel działki.
  4. Nie doszło do zmiany inwestora, na którego dane zostały wydane warunki techniczne.

  W przypadku, gdy jeden z powyższych punktów nie jest spełniony, należy wystąpić o wydanie nowych warunków technicznych.

 • Co zrobić żeby zawrzeć Protokół Charakterystyki Inwestycji?

  Aby zawrzeć z GIWK Sp. z o.o. Protokół Charakterystyki Inwestycji należy złożyć w kancelarii lub wysłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl) wypełniony wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale przyłączenie do sieci).
  Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!
  Do wniosku dołącz:

  • Opis przekazywanych urządzeń wod.-kan. (długość, materiał, średnice, ilość i rodzaj uzbrojenia).
  • Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, po których będą przebiegać sieci wod.-kan. z naniesioną trasą ich przebiegu.
  • Decyzję GZDiZ lub zgodę Prezydenta Miasta Gdańska (przygotowana przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku), stanowiącą przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością (w przypadku, gdy sieci wod.-kan. przebiegać będą po działkach niebędących własnością prywatną).
  • Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wod.-kan. wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu - planszą uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami wod.-kan.) albo Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu - planszą uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami wod.-kan.).
  • Harmonogram etapowania budowy sieci wod-kan (w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana etapami).

  Protokół Charakterystyki Inwestycji zostanie przygotowany w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.
  Protokół Charakterystyki Inwestycji odbierzesz w Kancelarii GIWK sp. z o.o.

  Przy podpisaniu Protokołu Charakterystyki Inwestycji należy ustanowić służebność przesyłu (w przypadku, gdy budowane sieci będą przebiegać przez nieruchomości nie będące własnością GIWK Sp. z o.o. ani Miasta Gdańska).

 • Co zrobić, żeby uzgodnić projekt sieci wod.-kan.?

  Przed zleceniem projektantowi branży sanitarnej sporządzenia projektu budowlanego sieci wod.-kan., należy wystąpić do GIWK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych. Po otrzymaniu warunków technicznych, Inwestor jest zobowiązany do podpisania z GIWK Sp. z o.o. Umowy Przejęcia, która reguluje zasady ich realizacji, finansowania a także odbioru prac związanych z realizacją sieci. Po podpisaniu Umowy Przejęcia należy złożyć do uzgodnienia 3 egz. projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z warunkami technicznymi (opracowanie dokumentacji inwestor zleca uprawnionemu projektantowi we własnym zakresie). Wniosek zlecenia uzgodnienia dokumentacji można pobrać w kancelarii GIWK Sp. z o.o. lub ze strony internetowej www.giwk.pl. Na wniosku należy wpisać nr Umowy Przejęcia, a do projektu budowlanego dołączyć aktualne/ważne warunki techniczne.

 • Uzgodnienie projektu uległo przedawnieniu - co zrobić??

  Postępowanie nie zawsze jest takie samo.

  Jeśli inwestycja, której projekt dotyczy, ma ważne pozwolenie na budowę, to swój egzemplarz projektu należy złożyć do GIWK Sp. z o.o. z prośbą o aktualizację uzgodnienia, dołączając do wniosku kserokopię „Prawomocnej Decyzji o pozwolenie na budowę” oraz uzgodnienia GZDiZ i Refaratu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu (dawniej ZUDP).

  Jeżeli inwestycja nie ma ważnego pozwolenia na budowę, albo inwestycja nigdy nie uzyskała pozwolenia na budowę/zgłoszenia, należy zazwyczaj przeprowadzić procedurę od początku tj. wystąpić o warunki techniczne lub je zaktualizować, podpisać lub aneksować Umowę Przejęcia i uzgodnić projekt.

  Najlepiej jednak przyjść wcześniej ze swoim projektem i porozmawiać osobiście z Pracownikiem Działu Obsługi Inwestora, który odpowiednio pokieruje sprawą.

 • Ile kosztuje Aneks do uzgodnienia?

  Aneks do uzgodnienia jest bezpłatny.

 • Jaki jest czas oczekiwania na przygotowanie Umowy Przejęcia/Protokołu Charakterystyki Inwestycji?

  Umowa Przejęcia/Protokół Charakterystyki Inwestycji zostaną przygotowane w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

   

 • Jak zwołać odbiór końcowy?

  Odbiór końcowy zwołuje Inwestor (lub Wykonawca na zlecenie Inwestora) najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem, korzystając z druku zamieszczonego na stronie www.giwk.pl w zakładce przyłączenie do sieci - dokumenty do pobrania. Inwestor/Wykonawca proponuje termin (dzień, godzina, miejsce, nr telefonu kontaktowego).

  Do wniosku należy dołączyć:

  • Mapę geodezyjną powykonawczą z oświadczeniem geodety o wykonaniu sieci zgodnie z projektem uzgodnionym w Referacie Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu (dawniej ZUDP), uwierzytelnioną w Wydziale Geodezji,
  • Szkice geodezyjne powykonawcze,
  • Zestawienie rur osłonowych (długość, średnica, materiał),
  • Kopię decyzji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym (jeżeli była wymagana) wraz z Oświadczeniem o przepisaniu jej na GIWK Sp. z o.o.
 • Gdzie mogę się dowiedzieć o wycenie wykupu sieci wod.-kan.?

  Tabele z wycenami sieci wod.-kan. i uzbrojenia na terenie Gdańska, z podziałem na dzielnice znajdują się na stronie www.giwk.pl w zakładce przyłączenie do sieci – dokumenty do pobrania.

 • Na moim osiedlu nie jest planowana budowa sieci wod.-kan. przez GIWK Sp. z o.o.co mogę zrobić?

  W takim przypadku należy wystąpić do GIWK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie informacji (lub warunków technicznych) o możliwości wykonania sieci wod.-kan. we własnym zakresie. Istnieje możliwość wybudowania sieci ze środków własnych Inwestorów i ich wykupienie przez GIWK sp. z o.o. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.giwk.pl (zakładka: przyłączenie do siecidokumenty do pobrania – krok 1).

 • Chcę wybudować przyłącze/przykanalik do istniejącej sieci wod.-kan. - co mam zrobić?

  O wydanie warunków technicznych budowy przyłączy wod.-kan. do istniejących sieci należy wystąpić do Saur Neptun Gdańsk S. A., (ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk).

 • Chcę wybudować przyłącze/przykanalik do projektowanej sieci wod.-kan. - co mam zrobić?

  O wydanie warunków technicznych budowy przyłączy wod.-kan. do projektowanych sieci należy wystąpić do GIWK sp. z o.o.

  Jeżeli brak jest informacji, czy w pobliżu nieruchomości przebiega sieć wod.-kan., zwróć się do GIWK Sp. z o.o. z zapytaniem drogą pocztową (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl).

 • Chcę kupić działkę. Co mam zrobić, aby sprawdzić, czy jest ona uzbrojona w sieć wod.-kan.?

  Aby uzyskać informację o istniejącym, uzbrojeniu w sieć wod.-kan. do działki, nie będąc jej właścicielem, należy wystąpić o informację techniczną. O informację techniczną można wystąpić pisemnie, składając wniosek w kancelarii lub wysyłając zapytanie na adres mailowy giwk@giwk.pl. Do wniosku o wydanie informacji technicznej należy załączyć jedynie mapę z oznaczoną lokalizacją działki, na temat której informację chcemy uzyskać.

 • Czy wydawanie warunków technicznych jest płatne?

  Wydawanie warunków technicznych jest bezpłatne.

 • Kiedy na moim osiedlu będzie budowana sieć wod.-kan.?

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy w rejonie Twojej nieruchomości będzie budowana sieć wod.-kan., zwróć się do GIWK sp. z o.o. z zapytaniem drogą pocztową (tradycyjną lub elektroniczną na adres pisemnie giwk@giwk.pl. Odpowiedzi o planach inwestycyjnych udzielimy na podany w zapytaniu kontakt.

 • Czy warunki techniczne są niezbędne do uzgodnienia projektu?

  Tak. Posiadanie warunków technicznych jest niezbędne do uzgodnienia projektu.

 • Zawarcie aktu służebności

  Jeśli Inwestorskie Odcinki Sieci przebiegają przez nieruchomości nie będące własnością GIWK Sp. z o.o. ani Miasta Gdańska, co zostało określone w Protokole Charakterystyki Inwestycji, Inwestor zobowiązany jest ustanowić (jeśli sam jest właścicielem) albo zapewnić ustanowienie (jeśli właścicielem jest osoba trzecia) nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz GIWK Sp. z o.o. przed datą Odbioru Końcowego.

  Poinformowanie właścicieli działek o konieczności ustanowienia służebności oraz kontakt z nimi w celu umówienia terminu podpisania umowy ustanowienia służebności u notariusza jest obowiązkiem Inwestora.

  Treść aktu notarialnego ustanowienia służebności przesyłu jest zadaniem GIWK Sp. z o.o. Koszty aktu notarialnego ponosi GIWK Sp. z o.o.

 • Co zrobić żeby zawrzeć Umowę Przejęcia?

  1. Umowa Przejęcia (gdy Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością)

  Aby zawrzeć z GIWK Sp. z o.o. Umowę Przejęcia należy złożyć w kancelarii lub wysłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl) wypełniony wniosek o przygotowanie Umowy Przejęcia (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale przyłączenie do sieci). Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!
  Do wniosku dołącz:

  • Mapę zasadniczą do celów informacyjnych lub mapę do celów projektowych (w skali 1:500 lub 1: 1000) lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów (kontakt w sprawie pozyskania mapy zasadniczej do celów informacyjnych/wyrysu: Wydział Geodezji Urządu Miejskiego w Gdańsku). Zaznacz swoją nieruchomość, bez naniesionej trasy przebiegu projektowanej sieci.
  • Warunki techniczne (w przypadku konieczności budowy sieci wraz z przyłączem - warunki wydaje GIWK Sp. z o.o., jeśli zaś budowane jest wyłącznie przyłącze do sieci istniejącej - warunki SNG S.A.).
  • Aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą).

  Umowa Przejęcia zostanie przygotowana w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Umowę Przejęcia odbierzesz w Kancelarii GIWK Sp. z o.o..

  2. Umowa Przedwstępna Przejęcia (gdy Inwestor NIE posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością), zawierana w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

  Aby zawrzeć z GIWK Sp. z o.o. Umowę Przedwstępną Przejęcia należy złożyć w kancelarii lub wysłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl) wypełniony wniosek o przygotowanie Umowy Przedwstępnej Przejęcia (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale przyłączenie do sieci). Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!
  Do wniosku dołącz:

  • Mapę zasadniczą do celów informacyjnych lub mapę do celów projektowych (w skali 1:500 lub 1: 1000) lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów (kontakt w sprawie pozyskania mapy zasadniczej do celów informacyjnych/wyrysu: Wydział Geodezji Urządu Miejskiego w Gdańsku). Zaznacz swoją nieruchomość.
  • Informację techniczną wydaną przez GIWK (jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości)
  • Aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą).

  Umowa Przedwstępna Przejęcia zostanie przygotowana w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.
  Umowę Przedwstępną Przejęcia odbierzesz w Kancelarii GIWK Sp. z o.o.

 • Jaką mapę należy załączyć do wniosku o wydanie warunków technicznych?

  Do wniosku o wydanie warunków technicznych można załączyć:

 • Kupiłem działkę od osoby, która podpisała Umowę Przejęcia z GIWK Sp. z o.o. Co mam zrobić?

  Skontaktuj się z osobą, od której kupiłeś działkę i dowiedz się na jakim etapie zatrzymała się jego inwestycja:

  • czy uzgodnił w GIWK Sp. z o.o. projekt budowy sieci wod.-kan.?
  • czy na podstawie uzgodnionego projektu uzyskał pozwolenie na budowę sieci wod.-kan.?
  • czy podpisał z GIWK Sp z o.o. Protokół Charakterystyki Inwestycji?

  Posiadając odpowiedzi na powyższe pytania zgłoś się do Działu Obsługi Inwestorów.

do góry