Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska.

Rada nadzorcza

Posiada kompetencje nadzorcze i kontrolne nad działalnością Spółki.

Alan Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Machnikowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogusław Wasilewko Członek Rady Nadzorczej

Zarząd spółki

(ur. 18 IV 1960 w Gdańsku), wydział prawa UG ukończył w czerwcu 1984. Rozpoczynając w 1984 pracę od stanowiska aplikanta sądowego, kolejno asesora, sędziego sądu rejonowego - w 1993 odchodzi z sądownictwa jako sędzia sądu wojewódzkiego. Następnie przez kolejne 4 lata dyrektor Wydziału Prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, praktykował jednocześnie jako radca prawny, m. in. w centrali Banku Gdańskiego (obecnie Bank Millenium). 1997 - 2004 prezes zarządów spółek przemysłu okrętowego Grupy "Remontowa" SA, tj.: Stoczni Północnej SA w Gdańsku (grudzień 1997-lipiec 2001) oraz Morskiej Obsługi Radiowej Statków Sp. z o.o. (wrzesień 2001-lipiec 2004).

Zasiadał w radach nadzorczych: Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" SA, Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego SA, Przem-Bud SA, "Ostróda Yacht" SA i inn. Trzykrotnie pełnił funkcję syndyka masy upadłościowej m.in. Banku Spółdzielczego w Pieniężnie. W latach 2001-2004 stworzył i zarządzał Organizacją Odzysku Odpadów i Opakowań "Ekola" SA, zasiadał w radzie nadzorczej recyklingowej spółki Ekoplastik (2002-04) oraz reprezentował Miasto Gdańsk w radzie nadzorczej Saur Neptun Gdańsk SA (2002-04).

Członek Rady Forum Okrętowego (1998-2001) oraz Rady Programowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (2001-04). W roku 2004 wyniku konkursu został prezesem powołanej do życia przez miasto Gdańsk spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Urodził się w Rydze, jednakże już długi czas jest związany z Kaszubami. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdobył wysokie kwalifikacje z zakresu kierowania i administrowania. Ma duże doświadczenie w pracy samorządowej, w tworzeniu i wykonaniu budżetu miasta, był Skarbnikiem Rumi i Skarbnikiem Miasta Gdańska, a także współtworzył Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Pozyskiwał również środki oraz zarządzał projektami w ramach funduszy UE. Pracował też jako radca ambasady RP w Rydze na Łotwie. Włada biegle czterema językami.

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej (PG). Do 1992 roku był asystentem w Katedrze Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego PG. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora w Gdańskiej Pracowni Urbanistycznej „Alter Polis”. W latach 2000-2002 związany z  Wydziałem Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, gdzie był dyrektorem (na stanowisku architekta Miasta Gdańska) oraz dyrektorem Biura Architektury i Zarządzania Majątkiem w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wiesław Bielawski jest autorem wielu planów zagospodarowania przestrzennego m.in. Wejherowa, Lęborka i Tczewa. Był również Przewodniczącym Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Infrastruktury, Rozwoju Przestrzennego, Regionów i Środowiska. Był zastępcą Prezydenta Gdańska w latach od 2002-2018. Od stycznia 2019 roku pełni funkcję członka Zarządu GIWK.

Autor i współautor planów oraz opracowań urbanistycznych, między innymi studiów nad rewitalizacją miast pomorskich (Tczew, Gniew; członek zespołu, 1985), Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Wejherowa (członek zespołu generalnego projektanta, 1993), Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lęborka (członek zespołu generalnego projektanta, 1994), Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa (członek zespołu generalnego projektanta, 1994), Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa (1999). Ponadto pełnił nadzór nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Piotrowo w Tczewie (1995), nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla PSSE dla obszarów położonych w gminach Gniewino i Krokowa (2001–2002), nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (od 2002).

Brał udział w międzynarodowych i krajowych konkursach urbanistycznych i architektonicznych, między innymi w międzynarodowym konkursie urbanistycznym „How to Improve the New Belgrade Urban Structure” (1986, Jugosławia; współautor, III nagroda), międzynarodowym konkursie urbanistycznym „City of the Future – Milwaukee” (1989, USA; współautor, wyróżnienie), ogólnopolskim konkursie „Treść i forma planu ogólnego” (1989, współautor; I równorzędna nagroda, zaproponowana metoda była podstawą eksperymentalnego planu ogólnego miasta Wejherowa, współfinansowanego przez Ministerstwo Budownictwa), w konkursie na projekt zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Gdańsku (1992, współautor; I nagroda).

Był członkiem jury w konkursach architektonicznych i urbanistycznych: Hala Widowiskowo-Sportowa Ergo Arena (2000), Kamienica Gdańska XXI Wieku (przewodniczący jury, 2005), projekt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (przewodniczący jury, 2005), koncepcja zabudowy Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku (przewodniczący jury, 2006), koncepcja architektoniczna Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (konkurs międzynarodowy, przewodniczący jury, 2008), koncepcja ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej (konkurs międzynarodowy, 2009).

Przewodniczył sądom konkursowym, które rozstrzygały: przeznaczony dla studentów konkurs na Operę (2003), konkurs na opracowanie uszczegółowionej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej dla promenady Droga do Wolności (2003) – oba zorganizowane przez Miasto Gdańsk, ogłoszony przez Granaria sp. z o.o. konkurs na zabudowę północnego cypla Spichlerzy (2015), zorganizowany przez tę spółkę i Miasto Gdańsk konkurs na kładkę przez Motławę w ciągu ul. św. Ducha i Spichlerzy (2015) oraz zorganizowany przez Budimex SA konkurs na zagospodarowanie byłego pasa startowego na Zaspie (2015).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji (2015).

do góry