Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska.

Rada nadzorcza

Posiada kompetencje nadzorcze i kontrolne nad działalnością Spółki.

Alan Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Machnikowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogusław Wasilewko Członek Rady Nadzorczej

 

Marek Bonisławski Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kiszkurno Członek Rady Nadzorczej

Zarząd spółki

(ur. 18 IV 1960 w Gdańsku), wydział prawa UG ukończył w czerwcu 1984 roku. Rozpoczął pracę w 1984 roku od stanowiska aplikanta sądowego, a następnie kolejno: asesora, sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu wojewódzkiego. W 1993 roku odchodzi z sądownictwa i przez kolejne 4 lata pracuje jako dyrektor Wydziału Prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, odbywając jednocześnie praktykę zawodową jako radca prawny, m.in. w centrali Banku Gdańskiego (obecnie Bank Millennium). W latach 1997-2004 obejmował stanowisko prezesa zarządu spółek przemysłu okrętowego: Grupy Remontowa S.A., tj.: Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku (grudzień 1997-lipiec 2001) oraz Morskiej Obsługi Radiowej Statków Sp. z o.o. (wrzesień 2001-lipiec 2004).

Zasiadał w radach nadzorczych: Specjalnej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec S.A., Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego S.A., Przembud Gdańsk S.A., Ostróda Yacht Sp. z o.o. i innych. Trzykrotnie pełnił funkcję syndyka masy upadłościowej m.in. w Banku Spółdzielczym w Pieniężnie. W latach 2001-2004 stworzył i zarządzał Organizacją Odzysku Odpadów i Opakowań Ekola S.A., zasiadał w radzie nadzorczej spółki recyklingowej Ekoplastik (2002-2004) oraz reprezentował Gdańsk w radzie nadzorczej Saur Neptun Gdańsk S.A. (2002-2004).

Członek Rady Forum Okrętowego (1998-2001) oraz Rady Programowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (2001-2004). W roku 2004, w wyniku konkursu, został prezesem powołanej do życia przez miasto Gdańsk spółki: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Urodził się w Rydze, jednak od długiego czasu jest związany z Kaszubami. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. Zdobył wysokie kwalifikacje z zakresu kierownictwa i administrowania. Ma duże doświadczenie w pracy samorządowej, w tworzeniu budżetu miasta. Był Skarbnikiem Miasta Rumi i Skarbnikiem Miasta Gdańska, współtworzył również Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Pozyskiwał środki oraz zarządzał projektami w ramach funduszy UE. Pracował też jako radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, na Łotwie. Włada biegle czterema językami.

Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej (PG). Do 1992 roku był asystentem w Katedrze Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego PG. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora w Gdańskiej Pracowni Urbanistycznej Alter Polis Sp. z o.o. W latach 2000-2002 związany był z Wydziałem Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, gdzie obejmował stanowisko dyrektora (na stanowisku architekta Miasta Gdańska) oraz dyrektora Biura Architektury i Zarządzania Majątkiem w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wiesław Bielawski jest autorem wielu planów zagospodarowania przestrzennego miast, m.in. Wejherowa, Lęborka i Tczewa. Był również Przewodniczącym Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Infrastruktury, Rozwoju Przestrzennego, Regionów i Środowiska. Był zastępcą Prezydenta Gdańska w latach 2002-2018. Od stycznia 2019 roku pełni funkcję Członka Zarządu GIWK Sp. z o.o.

Autor i współautor planów oraz opracowań urbanistycznych, m.in. studiów nad rewitalizacją miast pomorskich (Tczew, Gniew; członek zespołu, 1985), Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Wejherowa (członek zespołu generalnego projektanta, 1993), Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lęborka (członek zespołu generalnego projektanta, 1994), Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa (członek zespołu generalnego projektanta, 1994), Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa (1999). Ponadto pełnił nadzór nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Piotrowo w Tczewie (1995), planów zagospodarowania przestrzennego dla PSSE dla obszarów położonych w gminach Gniewino i Krokowa (2001–2002), nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (od 2002).

Brał udział w międzynarodowych i krajowych konkursach urbanistycznych i architektonicznych, m.in. w międzynarodowym konkursie urbanistycznym „How to Improve the New Belgrade Urban Structure” (1986, Jugosławia; współautor, III nagroda), międzynarodowym konkursie urbanistycznym „City of the Future – Milwaukee” (1989, USA; współautor, wyróżnienie), ogólnopolskim konkursie „Treść i forma planu ogólnego” (1989, współautor; I równorzędna nagroda, zaproponowana metoda była podstawą eksperymentalnego planu ogólnego miasta Wejherowa, współfinansowanego przez Ministerstwo Budownictwa), konkursie na projekt zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Gdańsku (1992, współautor; I nagroda).

Był członkiem jury w konkursach architektonicznych i urbanistycznych: Hala Widowiskowo-Sportowa Ergo Arena (2000), Kamienica Gdańska XXI Wieku (przewodniczący jury, 2005), projekt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (przewodniczący jury, 2005), koncepcja zabudowy Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku (przewodniczący jury, 2006), koncepcja architektoniczna Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (konkurs międzynarodowy, przewodniczący jury, 2008), koncepcja ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej (konkurs międzynarodowy, 2009).

Przewodniczył sądom konkursowym, które rozstrzygały: przeznaczony dla studentów konkurs na Operę (2003), konkurs na opracowanie uszczegółowionej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej dla promenady Droga do Wolności (2003) – oba zorganizowane przez Miasto Gdańsk; ogłoszony przez Granaria Sp. z o.o. konkurs na zabudowę północnego cypla Spichlerzy (2015), zorganizowany przez tę spółkę i Miasto Gdańsk konkurs na kładkę przez Motławę w ciągu ul. św. Ducha i Spichlerzy (2015) oraz zorganizowany przez Budimex S.A. konkurs na zagospodarowanie byłego pasa startowego na Zaspie (2015).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji (2015).

do góry