Podział obowiązków Spółek gospodarujących wodą w Gdańsku

podział obowiązków
giwk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Jest właścicielem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Odpowiada za jej rozwój i modernizację.

sng

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Operator - czuwa nad właściwym funkcjonowaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

gdanskie wody

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Spółka zarządza infrastrukturą odwodnieniową (m.in. kanalizacją deszczową) i ochroną przeciwpowodziową.

Gdańskie spółki wodociągowe — podział kompetencji

GIWK Sp. z o.o.

SNG S.A.

Jest właścicielem infrastruktury - odpowiada za rozwój i modernizację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Jest operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i odpowiada za eksploatację systemu (w tym remonty), którego właścicielem jest GIWK.
Prowadzi nadzór właścicielski dotyczący wydzierżawionej infrastruktury i kontroluje sposób jej używania zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Odpowiada za ciągłość i jakość usług, za dostawy wody zgodne z normami oraz odbiór ścieków i gwarantuje oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym i obowiązującymi przepisami.
Planuje rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiada za inwestycje, modernizacje w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i za wybór technologii. Odpowiada za technologie produkcji wody i oczyszczania ścieków w ramach prowadzonej działalności eksploatacyjnej.
Odpowiada za obsługę inwestorów w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Odpowiada za obsługę i relacje z klientami w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków (informuje o przerwach w dostawie, reaguje na zgłoszone awarie) oraz w zakresie  uzgodnień dotyczących przebudowy przyłączy.
Odpowiada za wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji technicznej w związku z budową i przebudową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Odpowiada za wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci istniejącej oraz kontrolę prac związanych z realizacją przyłączy i dokonywaniem ich odbiorów.
Zarządza strefami pośrednimi ujęć wody. Utrzymuje strefy bezpośrednie ochrony ujęć wody.
Eksploatuje instalacje CHP (Elektrociepłownia Biogazowa) i ITPO (Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów), produkuje energię elektryczną i cieplną i zajmuje się utylizacją osadów ściekowych w ITPO poprzez ich spalenie. Przekazuje do ITPO osady ściekowe do utylizacji.

Skontaktuj się z właściwą spółką

GIWK Sp. z o.o.

SNG S.A.

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

do góry