FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 • Awarie i usterki
 • Gdzie zgłosić awarię sieci?

  Awarię zgłoś na pogotowie wodociągowe Gdańskich Wodociągów tel. 994 lub za pośrednictwem zgłoszenia internetowego

  Zgłoś przez internet
 • Zatkane studzienki - gdzie je zgłosić?

  Sprawdź czy jest to studzienka kanalizacji sanitarnej czy deszczowej.
  • Jeśli jest to studzienka kanalizacji sanitarnej –  tel. 994 (pogotowie wodociągowe Gdańskie Wodociągi)
  • Jeśli jest to studzienka kanalizacji deszczowej lub nie wiesz jaka to studzienka kontakt@gdansk.gda.pl Gdańskie Centrum Kontaktu
 • Brak włazów na studzienkach

  • Zgłoś brak włazów na studzienkach do Gdańskich Wodociągów - tel. 994
 • Informacje organizacyjne
 • W jakich godzinach przyjmuje Spółka

  Kancelaria pn – pt 8.00 - 15.00
     
  Dział Obsługi Inwestorów pn 10.00-13.00
    wt 12.00 – 15.00
    śr 10.00-13.00
 • Chcę zarezerwować wizytę na GSW

  Terminy i formularze zapisów są dostępne na stronie

  szlak.gda.pl
 • Woda
 • Jaka jest jakość wody dostarczanej do mojego domu/mieszkania?

  Informacje na temat jakości wody można znaleźć tutaj

  Strefa Klienta
 • Chcę założyć lub przełożyć licznik wody

  Kontakt Gdańskie Wodociągi – tel. 994
 • Jak podłączyć się do hydrantu?

  Kontakt Gdańskie Wodociągi – tel. 994
 • Beczkowozy - jak zamówić beczkowóz z wodą

  Kontakt Gdańskie Wodociągi – tel. 994
 • Jakie jest zapotrzebowanie na wodę dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego?

  Zapotrzebowanie na wodę dla budynku jednorodzinnego przyjmuje się na 120 l na osobę na dobę.

 • Jaką mapę należy załączyć do wniosku o wydanie warunków technicznych?

  Do wniosku o wydanie warunków technicznych można załączyć:

 • Czy warunki techniczne są niezbędne do uzgodnienia projektu?

  Tak. Posiadanie warunków technicznych jest niezbędne do uzgodnienia projektu.

 • Czy wydawanie warunków technicznych jest płatne?

  Wydawanie warunków technicznych jest bezpłatne.

 • Wydane warunki techniczne straciły ważność – co zrobić?

  W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie/przedłużenie warunków technicznych. Warunki techniczne można przedłużyć, jeżeli:

  1. Nie nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach którego zlokalizowana jest działka.
  2. Nie doszło do podziału działki lub zmiany numeru działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja.
  3. Nie zmienił się właściciel działki.
  4. Nie doszło do zmiany Inwestora, na którego dane zostały wydane warunki techniczne.

  W przypadku, gdy co najmniej jeden z powyższych punktów nie jest spełniony, należy wystąpić o wydanie nowych warunków technicznych.

 • Co zrobić żeby zawrzeć Umowę Przejęcia?

  1. Umowa Przejęcia (gdy Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością)

  Aby zawrzeć z GIWK Sp. z o.o. Umowę Przejęcia należy złożyć w Kancelarii GIWK lub wysłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl) wypełniony wniosek o przygotowanie Umowy Przejęcia (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale przyłączenie do sieci). Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!
  Do wniosku dołącz:

  • Mapę zasadniczą do celów informacyjnych, mapę do celów projektowych (w skali 1:500 lub 1: 1000) lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów (kontakt w sprawie pozyskania mapy zasadniczej do celów informacyjnych/wyrysu: Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku). Zaznacz swoją nieruchomość, bez naniesionej trasy przebiegu projektowanej sieci.
  • Warunki techniczne (w przypadku konieczności budowy sieci wraz z przyłączem - warunki wydaje GIWK Sp. z o.o., jeśli zaś budowane jest wyłącznie przyłącze do sieci istniejącej - warunki wydają Gdańskie Wodociągi).
  • Aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą).

  Umowa Przejęcia zostanie przygotowana w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Umowę Przejęcia odbierzesz w Kancelarii GIWK.

  2. Umowa Przedwstępna Przejęcia (gdy Inwestor NIE posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością), zawierana w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

  Aby zawrzeć z GIWK Sp. z o.o. Umowę Przedwstępną Przejęcia należy złożyć w Kancelarii GIWK lub wysłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl) wypełniony wniosek o przygotowanie Umowy Przedwstępnej Przejęcia (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale przyłączenie do sieci). Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!
  Do wniosku dołącz:

  • Mapę zasadniczą do celów informacyjnych, mapę do celów projektowych (w skali 1:500 lub 1: 1000) lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów (kontakt w sprawie pozyskania mapy zasadniczej do celów informacyjnych/wyrysu: Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku). Zaznacz swoją nieruchomość.
  • Informację techniczną wydaną przez GIWK (jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości)
  • Aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą).

  Umowa Przedwstępna Przejęcia zostanie przygotowana w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.
  Umowę Przedwstępną Przejęcia odbierzesz w Kancelarii GIWK.

 • Co zrobić, żeby zawrzeć Protokół Charakterystyki Inwestycji?

  Aby zawrzeć z GIWK Sp. z o.o. Protokół Charakterystyki Inwestycji, należy złożyć w Kancelarii GIWK lub wysłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl) wypełniony wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji (dostępny na stronie www.giwk.pl w dziale przyłączenie do sieci).
  Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego!
  Do wniosku dołącz:

  • Opis przekazywanych urządzeń wod.-kan. (długość, materiał, średnice, ilość i rodzaj uzbrojenia).
  • Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, po których będą przebiegać sieci wod.-kan. z naniesioną trasą ich przebiegu.
  • Decyzję GZDiZ lub zgodę Prezydenta Miasta Gdańska (przygotowaną przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku), stanowiącą przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością (w przypadku, gdy sieci wod.-kan. przebiegać będą po działkach niebędących własnością prywatną).
  • Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wod.-kan. wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu - planszą uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami wod.-kan.) albo Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu - planszą uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami wod.-kan.).
  • Harmonogram etapowania budowy sieci wod-kan (w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana etapami).


  Protokół Charakterystyki Inwestycji odbierz w Kancelarii GIWK.

  Przy podpisaniu Protokołu Charakterystyki Inwestycji należy ustanowić służebność przesyłu (w przypadku, gdy budowane sieci będą przebiegać przez nieruchomości nie będące własnością GIWK Sp. z o.o. ani Miasta Gdańska).

 • Co zrobić, żeby uzgodnić projekt sieci wod.-kan.?

  Przed zleceniem projektantowi branży sanitarnej sporządzenia projektu budowlanego sieci wod.-kan., należy wystąpić do GIWK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych. Po otrzymaniu warunków technicznych, Inwestor jest zobowiązany do podpisania z GIWK Sp. z o.o. Umowy Przejęcia, która reguluje zasady ich realizacji, finansowania a także odbioru prac związanych z realizacją sieci. Po podpisaniu Umowy Przejęcia należy złożyć do uzgodnienia 3 egz. projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z warunkami technicznymi (opracowanie dokumentacji Inwestor zleca uprawnionemu projektantowi we własnym zakresie). Wniosek o zlecenie uzgodnienia dokumentacji można pobrać w Kancelarii GIWK lub ze strony internetowej www.giwk.pl. Na wniosku należy wpisać numer Umowy Przejęcia, a do projektu budowlanego dołączyć aktualne/ważne warunki techniczne.

 • Uzgodnienie projektu uległo przedawnieniu - co zrobić?

  Postępowanie nie zawsze jest takie samo.

  Jeśli inwestycja, której projekt dotyczy, ma ważne pozwolenie na budowę, to swój egzemplarz projektu należy złożyć do GIWK Sp. z o.o. z prośbą o aktualizację uzgodnienia, dołączając do wniosku kserokopię „Prawomocnej Decyzji o pozwolenie na budowę” oraz uzgodnienia GZDiZ i Refaratu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu (dawniej ZUDP).

  Jeżeli inwestycja nie ma ważnego pozwolenia na budowę, albo inwestycja nigdy nie uzyskała pozwolenia na budowę/zgłoszenia, należy zazwyczaj przeprowadzić procedurę od początku tj. wystąpić o warunki techniczne lub je zaktualizować, podpisać lub aneksować Umowę Przejęcia i uzgodnić projekt.

  Najlepiej jednak przyjść wcześniej ze swoim projektem i porozmawiać osobiście z Pracownikiem Działu Obsługi Inwestora, który odpowiednio pokieruje sprawą.

 • Ile kosztuje Aneks do uzgodnienia?

  Aneks do uzgodnienia jest bezpłatny.

 • Jaki jest czas oczekiwania na przygotowanie Umowy Przejęcia/Protokołu Charakterystyki Inwestycji?

  Umowa Przejęcia/Protokół Charakterystyki Inwestycji zostaną przygotowane w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

   

 • Zawarcie aktu służebności

  Jeśli Inwestorskie Odcinki Sieci przebiegają przez nieruchomości nie będące własnością GIWK Sp. z o.o. ani Miasta Gdańska, co zostało określone w Protokole Charakterystyki Inwestycji, Inwestor zobowiązany jest ustanowić (jeśli sam jest właścicielem) albo zapewnić ustanowienie (jeśli właścicielem jest osoba trzecia) nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz GIWK Sp. z o.o. przed datą Odbioru Końcowego.

  Poinformowanie właścicieli działek o konieczności ustanowienia służebności oraz kontakt z nimi w celu umówienia terminu podpisania umowy ustanowienia służebności u notariusza jest obowiązkiem Inwestora.

  Treść aktu notarialnego ustanowienia służebności przesyłu jest zadaniem GIWK Sp. z o.o. Koszty aktu notarialnego ponosi GIWK Sp. z o.o.

 • Jak zwołać odbiór końcowy?

  Odbiór końcowy zwołuje Inwestor (lub Wykonawca na zlecenie Inwestora) najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem, korzystając z druku zamieszczonego na stronie www.giwk.pl w zakładce przyłączenie do sieci - dokumenty do pobrania. Inwestor/Wykonawca proponuje termin (dzień, godzina, miejsce, nr telefonu kontaktowego).

  Do wniosku należy dołączyć:

  • Mapę geodezyjną powykonawczą z oświadczeniem geodety o wykonaniu sieci zgodnie z projektem uzgodnionym w Referacie Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu (dawniej ZUDP), uwierzytelnioną w Wydziale Geodezji,
  • Szkice geodezyjne powykonawcze,
  • Zestawienie rur osłonowych (długość, średnica, materiał),
  • Kopię decyzji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o zezwoleniu na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (jeżeli była wymagana) wraz z Oświadczeniem o przepisaniu jej na GIWK Sp. z o.o.
 • Gdzie mogę się dowiedzieć o wycenie wykupu sieci wod.-kan.?

  Tabele z wycenami sieci wod.-kan. i uzbrojenia na terenie Gdańska, z podziałem na dzielnice znajdują się na stronie www.giwk.pl w zakładce przyłączenie do sieci – dokumenty do pobrania.

 • Kiedy na moim osiedlu będzie budowana sieć wod.-kan.?

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy w rejonie Twojej nieruchomości będzie budowana sieć wod.-kan., zwróć się do GIWK Sp. z o.o. z zapytaniem drogą pocztową (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl). Odpowiedzi o planach inwestycyjnych udzielimy na podany w zapytaniu kontakt.

 • Na moim osiedlu nie jest planowana budowa sieci wod.-kan. przez GIWK Sp. z o.o. - co mogę zrobić?

  W takim przypadku należy wystąpić do GIWK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie informacji (lub warunków technicznych) o możliwości wykonania sieci wod.-kan. we własnym zakresie. Istnieje możliwość wybudowania sieci ze środków własnych Inwestorów i ich wykupienie przez GIWK sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.giwk.pl (zakładka: przyłączenie do siecidokumenty do pobrania – krok 1).

 • Chcę wybudować przyłącze/przykanalik do istniejącej sieci wod.-kan. - co mam zrobić?

  O wydanie warunków technicznych budowy przyłączy wod.-kan. do istniejących sieci należy wystąpić do Gdańskich Wodociągów (ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk).

 • Chcę wybudować przyłącze/przykanalik do projektowanej sieci wod.-kan. - co mam zrobić?

  O wydanie warunków technicznych budowy przyłączy wod.-kan. do projektowanych sieci należy wystąpić do GIWK sp. z o.o.

  Jeżeli brak jest informacji, czy w pobliżu nieruchomości przebiega sieć wod.-kan., zwróć się do GIWK Sp. z o.o. z zapytaniem drogą pocztową (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl).

 • Chcę kupić działkę. Co mam zrobić, aby sprawdzić, czy jest ona uzbrojona w sieć wod.-kan.?

  Aby uzyskać informację o istniejącym uzbrojeniu w sieć wod.-kan. do działki, nie będąc jej właścicielem, należy wystąpić o informację techniczną. O informację techniczną można wystąpić pisemnie, składając wniosek w Kancelarii GIWK lub wysyłając zapytanie na adres mailowy giwk@giwk.pl. Do wniosku o wydanie informacji technicznej należy załączyć jedynie mapę z oznaczoną lokalizacją działki, na temat której informację chcemy uzyskać.

 • Kupiłem działkę od osoby, która podpisała Umowę Przejęcia z GIWK Sp. z o.o. Co mam zrobić?

  Skontaktuj się z osobą, od której kupiłeś działkę i dowiedz się na jakim etapie zatrzymała się jego inwestycja:

  • czy uzgodnił w GIWK Sp. z o.o. projekt budowlany sieci wod.-kan.?
  • czy na podstawie uzgodnionego projektu uzyskał pozwolenie na budowę sieci wod.-kan.?
  • czy podpisał z GIWK Sp z o.o. Protokół Charakterystyki Inwestycji?

  Posiadając odpowiedzi na powyższe pytania zgłoś się do Działu Obsługi Inwestorów.

do góry