Krok 1. Warunki techniczne przyłączenia

Ustal, czy podłączenie Twojej nieruchomości wymaga budowy nowej sieci.

Jeśli potrzebujesz pomocy, wyślij zapytanie na adres e-mail giwk@giwk.pl. Pamiętaj o podaniu numeru i obrębu działki lub dokładnego adresu. Wysyłając email podaj swój numer telefonu.

Jeśli podłączenie nieruchomości nie wymaga budowy nowej sieci, skontaktuj się z Gdańskimi Wodociągami.

W przypadku, gdy złożysz wniosek do GIWK, a nie ma konieczności budowy nowej sieci - wniosek zostanie przekazany do Gdańskich Wodociągów.

 • Dział Obsługi Inwestorów
 • GIWK Sp. z o.o.
 • ul. Kartuska 201
 • 80-122 Gdańsk
 •  
 • giwk@giwk.pl
 • Gdańskie Wodociągi S. A.
 • ul. Wałowa 46
 • 80-858 Gdańsk
 •  
 •  
 • 58 301 30 91

Złóż w GIWK wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia tylko wówczas, gdy podłączenie nieruchomości wymaga budowy nowej sieci.

Do wniosku załącz:

dokument-mapa.png

Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 (do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku)

dokumenty-2.png

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku)

dokument-1.png

Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości lub kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością

dokument-2.png

Dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku np. pełnomocnictwo

Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWK lub prześlij pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl). 
Dla klientów nie posiadających tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością wydajemy informację techniczną na temat możliwości podłączenia do sieci.

Informacje w sprawie przygotowania warunków technicznych uzyskasz w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.

 • Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk
 •  
 • Referat Ewidencji Gruntów 58 323 67 80
 •  
 • Referat Zasobu Geodezyjnego 58 323 68 01

Krok 2. Umowa Przejęcia

Złóż wniosek o sporządzenie Umowy Przejęcia

Do wniosku załącz:

Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWK lub prześlij pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl).

Umowa Przejęcia zostanie przygotowana w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Informacje w sprawie przygotowania Umowy Przyjęcia uzyskasz w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.

Umowę Przejęcia odbierz w Kancelarii GIWK.

Pamiętaj! Podpisując Umowę Przejęcia, zobowiązujesz się do ustanowienia służebności przesyłu.

 • Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk
 •  
 • Referat Ewidencji Gruntów 58 323 67 80
 •  
 • Referat Zasobu Geodezyjnego 58 323 68 01
 • Dział Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o.
 • ul. Kartuska 201
 •  
 • giwk@giwk.pl

Krok 3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Po uzyskaniu warunków technicznych i podpisaniu Umowy Przejęcia, należy uzgodnić w GIWK dokumentację opracowaną przez uprawnionego projektanta (opracowanie dokumentacji inwestor zleca we własnym zakresie).

Złóż wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

Do wniosku załącz:

dokumenty-3.png

3 egzemplarze dokumentacji

Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWK lub prześlij pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl). Dokumentacja zostanie uzgodniona w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Opłata zgodnie z cennikiem GIWK Sp. z o.o.

 • Rachunek bankowy do dokonywania wpłat za uzgodnienia dokumentacji:
 • Pekao SA 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321

Informacje w sprawie przygotowania uzgodnienia dokumentacji uzyskasz w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.

 • Dział Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201
 •  
 • giwk@giwk.pl

Krok 4. Protokół Charakterystyki Inwestycji

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę urządzeń wod.-kan. lub przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji (dokument pozwalający na zgłoszenie w GIWK rozpoczęcia budowy sieci wod.-kan.).

Złóż wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

Do wniosku załącz:

dokument-2.png

Opis przekazywanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (długość, materiał, średnice, ilość i rodzaj uzbrojenia)

dokumenty-2.png

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, po których będą przebiegać sieci wod.-kan. z naniesioną trasą ich przebiegu

dokumenty-2.png

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę sieci wod.-kan. wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu – planszą uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami wod.-kan.)

albo

Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu zagospodarowania terenu – planszą uzbrojenia terenu z projektowanymi sieciami wod.-kan.)

dokument-1.png

Decyzję GZDiZ lub zgodę Prezydenta Miasta Gdańska (przygotowaną przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku), stanowiącą przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością (w przypadku, gdy sieci wod.-kan. przebiegać będą po działkach niebędących własnością prywatną)

dokument-2.png

Harmonogram etapowania budowy sieci wod-kan (w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana etapami)

Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWK lub prześlij pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl). 


Protokół Charakterystyki Inwestycji zostanie sporządzony w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Protokół Charakterystyki Inwestycji odbierz w Kancelarii GIWK.


Informacje w sprawie przygotowania Protokołu Charakterystyki Inwestycji uzyskasz w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.


Po podpisaniu Protokołu Charakterystyki Inwestycji należy ustanowić służebność przesyłu (w przypadku, gdy budowane sieci będą przebiegać przez nieruchomości nie będące własnością GIWK ani Miasta Gdańska).

 • Dział Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o.
 • ul. Kartuska 201
 •  
 • giwk@giwk.pl

Krok 5. Odbiór i przekazanie sieci

Krok 5A - Złóż wniosek o rozpoczęcie robót!

Wniosek o rozpoczęcie robót złóż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.


Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWK lub prześlij pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl). 

Kontakt osobisty w sprawie obsługi terenowej inwestycji w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.

 • Dział Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o.
 • ul. Kartuska 201

Kontakt osobisty śr 8.00 - 12.00
Pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu

Krok 5B - Złóż wniosek o  odbiór końcowy!

Po ukończeniu budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej rozpoczęcie czynności odbiorowych z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Do wniosku załącz:

dokument-mapa.png

Mapę geodezyjną powykonawczą z oświadczeniem geodety o wykonaniu sieci zgodnie z projektem uzgodnionym w Referacie Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu (uwierzytelnioną w Wydziale Geodezji)

dokumenty-2.png

Szkice geodezyjne powykonawcze

dokument-2.png

Zestawienie rur osłonowych (długość, średnica, materiał)

dokument-1.png

Kopię decyzji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zezwalającej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (jeżeli była wymagana) wraz z Oświadczeniem o przepisaniu jej na GIWK

Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWK lub prześlij pocztą (tradycyjną lub elektroniczną na adres giwk@giwk.pl). 

Informacje w sprawie odbioru końcowego uzyskasz w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.

 • Dział Obsługi Inwestorów GIWK Sp. z o.o.
 • ul. Kartuska 201
 •  
 • giwk@giwk.pl
do góry