CSR

Jesteśmy bardzo silnie związani z Gdańskiem i jego mieszkańcami. Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Nasza Strategia Odpowiedzialnego Biznesu rozszerza nieco krąg naszej podstawowej aktywności. Chcemy współuczestniczyć w integracji Gdańska i sąsiadujących gmin połączonych wspólnym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Głównym celem podejmowanych przez nas działań sponsoringowych i dobroczynnych jest wspieranie w  postaci rzeczowej, finansowej lub organizacyjnej przedsięwzięć, które przysłużą się do rozwoju edukacyjnego, ekologicznego i kulturalnego społeczności lokalnej.

Aby nasza pomoc była skuteczna i efektywna określiliśmy priorytety, na których skupiamy się wspierając projekty społeczne.

 • Jako firma o strategicznym znaczeniu gospodarczym dla regionu wspieramy przede wszystkim projekty i inicjatywy lokalne, które swoim zasięgiem obejmują najbliższe otoczenie (Gdańsk i okolice). 
 • Jako firma o profilu środowiskowym wspieramy, przede wszystkim, działania z zakresu:
  • ekologii i ochrony środowiska,
  • promocji wiedzy dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, szczególnie poprzez warsztaty, konferencje, seminaria i kongresy,
  • promocji wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
  • nauki i szkolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych związanych z przedmiotem działalności Spółki,
  • promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.
 • Jako firma otwarta na dialog społeczny, wspieramy działania z zakresu:
  • inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans oraz  budowie akceptacji dla działalności Spółki,
  • wspierania rozwoju lokalnej społeczności w dziedzinie kultury,
  • obywatelskości, kultury fizycznej (sport amatorski i rekreacja, w tym sport dzieci i młodzieży oraz aktywność osób niepełnosprawnych).

 

Rozpatrywanie wniosków

 • Wsparcie realizowane jest w formie umów sponsoringowych (sponsoring finansowy, usługowy i rzeczowy) lub umów darowizny, których czas trwania nie przekracza jednego roku.
 • Umowy przygotowywane są w naszej Spółce, mają charakter standardowy i  podlegają konsultacji z partnerem (otrzymującym wsparcie).
 • Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wsparcie projektu (inicjatywy społecznej) jest wypełnienie elektronicznego formularza wniosku o wsparcie w formie darowizny lub formularza wniosku o wsparcie w formie sponsoringu znajdującego się na dole strony.
 • Ocena wniosku. Wypełnione formularze są rozpatrywane pod względem zgodności z priorytetami "Polityki wsparcia inicjatyw lokalnych przez GIWK Sp. z o.o.". Ostateczną decyzję o zaangażowaniu w projekt podejmuje Zarząd Spółki.
 • Nie rozpatrujemy wniosków, które złożone zostały później niż 60 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu, który ubiega się o wsparcie.
 • Odpowiedź w sprawie wniosku podawana jest do wiadomości wnioskodawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty jego wpłynięcia do Spółki. Odpowiedź udzielana jest e-mailowo na adres wskazany przez wnioskodawcę w formularzu. Pisma z prośbą o wsparcie finansowe, które wpłyną do Spółki i nie zostaną uzupełnione w ciągu 30 dni pozostaną bez rozstrzygnięcia. W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy: wsparcie@giwk.pl.
 • Umowę, która powstanie na podstawie wniosku, w pierwszej kolejności podpisuje Zarząd GIWK Sp z o.o. Dokument jest przekazywany do Wnioskodawcy do podpisu. W przypadku umowy darowizny Wnioskodawca załącza do niej oświadczenie o statusie organizacji. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.
 • Zgodnie z zapisami w umowie zakończeniem procedury jest raport z realizacji wspieranego przedsięwzięcia. Wzory raportów do pobrania poniżej.
Wniosek o wsparcie w formie darowizny Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu
do góry