CSR

Jesteśmy bardzo silnie związani z Gdańskiem i jego mieszkańcami. Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Nasza Strategia Odpowiedzialnego Biznesu rozszerza nieco krąg naszej podstawowej aktywności. Chcemy współuczestniczyć w integracji Gdańska i sąsiadujących gmin połączonych wspólnym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Cele Strategii Odpowiedzialnego Biznesu wynikają wprost z realizowanej misji „Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł”

GIWK atrakcyjnym pracodawcą na lokalnym rynku pracy W realizacji tego celu koncentrujemy się na zapewnieniu pracownikom przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy, które daje możliwość rozwoju zawodowego. Chcemy, aby praca w GIWK była rozwijająca i pełna wyzwań.
GIWK firmą ekologiczną Od lat sprzyjamy harmonijnemu wykorzystaniu środowiska naturalnego, w którym woda odgrywa kluczową rolę. Troszczymy się o zasoby wodne i ujęcia wody, które są źródłem zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w wodę pitną. Celem realizowanych przez nas inwestycji jest minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko gospodarki ściekowej. Od 2011 roku produkujemy tzw. „zieloną energię” na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Chcemy także wspierać środowisko lokalne w realizacji działań na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego.
GIWK firmą otwartą na dialog Prowadzimy dialog z mieszkańcami na temat naszej działalności – planowanych i realizowanych inwestycji, informacji na temat procedur obsługi klienta, zbieramy opinie i uwagi na temat funkcjonowania Spółki. Kluczowa w naszej codziennej pracy jest owocna współpraca z instytucjami, partnerami projektowymi i organizacjami pozarządowymi. Chcemy, aby opierała się ona na wspólnym zrozumieniu. Dlatego inicjujemy wspólne działania.
Wspieranie inicjatyw lokalnych Wychodząc naprzeciw potrzebom gdańszczan i wyzwaniom ekologicznym miasta przyjęliśmy zasady, które pomogą skoncentrować nasze wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Nasze zobowiązania wobec społeczności lokalnej i środowiska określone są w misji spółki, która brzmi: „Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł”.

Głównym celem podejmowanych przez nas działań sponsoringowych i dobroczynnych jest wspieranie w  postaci rzeczowej, finansowej lub organizacyjnej przedsięwzięć, które przysłużą się do rozwoju edukacyjnego, ekologicznego i kulturalnego społeczności lokalnej.

Aby nasza pomoc była skuteczna i efektywna określiliśmy priorytety, na których skupiamy się wspierając projekty społeczne.

 • Jako firma o strategicznym znaczeniu gospodarczym dla regionu wspieramy przede wszystkim projekty i inicjatywy lokalne, które swoim zasięgiem obejmują najbliższe otoczenie  (Gdańsk i okolice). 
 • Jako firma o profilu środowiskowym wspieramy, przede wszystkim, działania z zakresu:
  • ekologii i ochrony środowiska,
  • promocji wiedzy dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, szczególnie poprzez warsztaty, konferencje, seminaria i kongresy,
  • promocji wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska,
  • nauki i szkolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych związanych z przedmiotem działalności Spółki,
  • promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.
 • Jako firma otwarta na dialog społeczny, wspieramy również działania z zakresu:
  • inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans oraz  budowie akceptacji dla działalności Spółki,
  • wspierania rozwoju lokalnej społeczności w dziedzinie kultury,
  • obywatelskości, kultury fizycznej (sport amatorski i rekreacja, w tym sport dzieci i młodzieży oraz aktywność osób niepełnosprawnych).

 

Rozpatrywanie wniosków

 • Wsparcie realizowane jest w formie umów sponsoringowych (sponsoring finansowy, usługowy i rzeczowy) lub umów darowizny, których czas trwania nie przekracza jednego roku.
 • Umowy przygotowywane są w naszej Spółce, mają charakter standardowy i  podlegają konsultacji z partnerem (otrzymującym wsparcie).
 • Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wsparcie projektu (inicjatywy społecznej) jest wypełnienie elektronicznego formularza - wniosku o wsparcie w formie darowizny lub formularza - wniosku o wsparcie w formie sponsoringu.
 • Ocena wniosku. Wypełnione formularze są rozpatrywane pod względem zgodności z priorytetami Polityki wsparcia inicjatyw lokalnych przez GIWK. Ostateczną decyzję o zaangażowaniu w projekt podejmuje Zarząd Spółki.
 • Nie rozpatrujemy wniosków, które złożone zostały później niż 60 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu, który ubiega się o wsparcie.
 • Odpowiedź w sprawie wniosku podawana jest do wiadomości wnioskodawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty jego wpłynięcia do Spółki. Odpowiedź udzielana jest e-mailowo na adres wskazany przez wnioskodawcę w formularzu. Pisma z prośbą o wsparcie finansowe, które wpłyną do Spółki i nie zostaną uzupełnione w ciągu 30 dni o aplikacje o wsparcie pozostaną bez rozstrzygnięcia. W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy: wsparcie@giwk.pl.
 • Umowa, która powstanie na podstawie wniosku w pierwszej kolejności podpisuje Zarząd GIWK. Dokument jest przekazywany do Wnioskodawcy do podpisu. W przypadku umowy darowizny Wnioskodawca załącza do niej oświadczenie o statusie organizacji. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.
 • Zgodnie z zapisami w umowie zakończeniem procedury jest raport z realizacji wspieranego przedsięwzięcia. Wzory raportów do pobrania poniżej.
Wniosek o wsparcie w formie darowizny Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu
do góry