Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna to zespół wzajemnie powiązanych budowli i urządzeń  technicznych, tworzących określony system służący do zbierania i odprowadzania ścieków z każdego miejsca, które je wytwarza i jest podłączone do sieci  –
np. z gospodarstw domowych, punktów usługowych, instytucji
i zakładów przemysłowych itd.

W Gdańsku istnieje oddzielny system przewodów odprowadzających trafiające do oczyszczalni ścieki komunalne i niepoddawane procesom oczyszczania wody opadowe.

To tzw. kanalizacja rozdzielcza: ściekowa i deszczowa.

grafika 19
Schemat działania infrastruktury kanalizacyjnej w Gdańsku.

Elementy infrastruktury kanalizacyjnej Gdańska:

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Przepompownia ścieków służy do automatycznego przetłaczania ścieków do wyżej położonego zbiornika lub transportu ścieków na duże odległości. Umożliwia sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej tam, gdzie nie jest możliwy grawitacyjny odpływ ścieków.

Gdański system kanalizacji sanitarnej obsługiwany jest przez 130 przepompowni ścieków, w tym 2 ze stałą obsługą (Ołowianka i Motława) i 128 z obsługą dochodzącą. Dodatkowo na terenie miasta znajdują się 2 punkty zlewne, gdzie odprowadzane są ścieki z wozów asenizacyjnych.

SIECI KANALIZACYJNE

Trasa ścieków od budynków do oczyszczalni ścieków wiedzie kolejno: przykanalikami (przyłączami), sieciami kanalizacji sanitarnej, a w końcu największymi z nich, czyli kolektorami.

Przykanalik (przyłącze kanalizacyjne) to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną.

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2019
wyniosła 1295,115 km:

 • w tym sieć grawitacyjna 947,412 km,
 • w tym sieć tłoczna 119,558 km,
 • w tym przykanaliki 228,115 km.

GŁÓWNE KOLEKTORY ŚCIEKOWE

Kolektory to tworzące sieć kanalizacji sanitarnej przewody, najczęściej wielkośrednicowe, zbierające ścieki z innych kanałów oraz prowadzące je do oczyszczalni, a następnie do odbiornika, czyli w przypadku Gdańska do Zatoki Gdańskiej.

Gdańskie kolektory:

 • KOLEKTOR MOTŁAWA
 • KOLEKTOR OŁOWIANKA I
 • KOLEKTOR OŁOWIANKA II
 • KOLEKTOR ŁĄKOWA
 • KOLEKTOR DOLNE MIASTO
 • KOLEKTOR WM1
 • KOLEKTOR STARE MIASTO
 • KOLEKTOR ZAROŚLAK
 • KOLEKTOR MORENA
 • KOLEKTOR WRZESZCZ-OŁOWIANKA
 • KOLEKTOR PRZYMORZE
 • KOLEKTOR SOPOT - ZASPA
 • KOLEKTOR OSOWA - OLIWA
 • KOLEKTOR OSOWA – BARNIEWICE - KLUKOWO

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk - Wschód znajduje się przy ul. Benzynowej 26 w pobliżu Rafinerii Grupy LOTOS. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 73,6 ha. Oczyszczalnia graniczy od południa z terenem zieleni w pobliżu rzeki Rozwójki, od zachodu z terenem zielonym a od wschodu z terenem rafinerii.

Rok Wydarzenie
1976 Powstaje Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód
(oczyszczalnia mechaniczna)
1996-1999 Rozbudowa oczyszczalni o część biologiczną.
2008 Przejęcie ścieków z wyłączonej z eksploatacji Oczyszczalni Zaspa
2009-2012 Modernizacja Oczyszczalni – dostosowanie parametrów oczyszczania ścieków do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego
2012-2013 Oddanie do użytku Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) i Elektrociepłowni Biogazowej (CHP)

Aktualnie do oczyszczalni dopływa około 96 000 m3 ścieków na dobę w tym 6,3% całkowitego dopływu stanowią ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, stoczniowego i chemicznego.

Ścieki do oczyszczalni Wschód dopływają również z gmin sąsiednich Kolbudy, Żukowo, Sopot, Pruszcz Gdański Gmina i Miasto. Odbiór ścieków na terenie miasta odbywa się systemem kanalizacji rozdzielczej, pracującej w układzie grawitacyjno-pompowym.

Zbudowaliśmy i eksploatujemy Elektrociepłownię biogazową (CHP) zasilaną biogazem pozyskiwanym z osadów ściekowych (produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków). W końcowym etapie procesu osady ściekowe spalane są w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO), co pozwala na ich bezpieczne, efektywne i zgodne z wymogami ochrony środowiska zagospodarowanie.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywa się za pomocą rurociągu tłocznego 2,5 km w głąb Zatoki Gdańskiej poprzez przepompownię ścieków Bogatka.
Dojazd do oczyszczalni możliwy jest drogą E77 - ulica Elbląską i Benzynowa.

 

do góry