Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO)

itpo
Budynek Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów.

W 2013 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oddaliśmy do eksploatacji Instalację Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO). Obiekt powstał w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego etap II z wykorzystaniem Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Instalacja rozwiązała problem zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalni, będących ubocznym produktem procesu oczyszczania ścieków.

ITPO jest jedną z najnowocześniejszych instalacji unieszkodliwiania osadów ściekowych w Polsce i na świecie. Zastosowana technologia oparta o piec fluidalny jest najlepszą technologią przekształcania stosowaną na szeroką skalę w krajach Unii Europejskiej i rekomendowaną przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli.

ITPO w niedalekiej przyszłości może stać się instalacją regionalną, której oferta przejmowania osadów rozwiąże uporczywy problem odpadowy małych gmin województwa pomorskiego.

Każdego roku w ITPO unieszkodliwianych jest blisko 50.000 ton osadów ściekowych.

Instalacja jest wyposażona w dwustopniowy system oczyszczania spalin, których jakość jest badana w sposób ciągły, w automatycznie działającym systemie monitoringu.

Spopielenie osadów ściekowych prowadzi do całkowitej higienizacji osadów, ogranicza znacząco emisję nieprzyjemnych zapachów pochodzących z oczyszczalni oraz redukuje masę odpadów poprocesowych o ponad 90%.

Jak działa instalacja?

 • Do ITPO przyjmowane są osady ściekowe po wstępnym odwodnieniu mechanicznym do poziomu ok. 18-21% suchej masy, w ilości max. 69 000 t/rok.
 • Po podsuszeniu w suszarce dyskowej osad trafia do pieca fluidalnego, gdzie następuje jego spalenie. Temperatura w komorze spalania wynosi ponad 850˚C.
 • Gazy spalinowe kierowane są do systemu odzysku ciepła wykorzystywanego do podgrzania powietrza trafiającego do pieca oraz zapewniającego energię cieplną dla węzła podsuszania.
 • Wstępne oczyszczanie gazów spalinowych odbywa się jeszcze w piecu poprzez niekatalityczną redukcję tlenków azotu. 
 • Zastosowano dwustopniowy system oczyszczania spalin metodą suchą przy pomocy filtrów workowych.
 • W wyniku prowadzenia procesu spalania osadów ściekowych powstają dwa rodzaje odpadów poprocesowych: popioły lotne oraz pozostałości z oczyszczania spalin.
 • Popiół pochodzący z ITPO jest obecnie wykorzystywany jako cenne źródło fosforu w produkcji nawozów.

Czy wiesz, że...?

Piec fluidalny składa się z 3 podstawowych części: komory powietrznej, strefy złoża fluidalnego oraz strefy dopalania nad złożem. Powietrze wprowadzane do komory powietrznej, dzięki równomiernie rozmieszczonym dyszom, utrzymuje w zawieszeniu złoże piaskowe znajdujące się w strefie nad dnem dyszowym. Do złoża fluidalnego podawany jest osad, który spala się i w postaci lotnego popiołu jest dopalany w strefie dopalania.

143.jpg

Mapa

Jak jest zbudowane ITPO?

Dane o obiekcie:

Głównymi elementami Instalacji termicznego przekształcania osadów, które ograniczają jej wpływ na środowisko oraz świadczą o jej nowoczesności są:


 • piec fluidalny (serce instalacji) - temp. spalania ponad 850°C, wysokość 11 m, posiada ruszt fluidalny ze złożem piaskowym,
 • dwustopniowy system odzysku ciepła ze spalin zapewniający maksymalne wykorzystanie wytwarzanej w procesie spalania energii cieplnej,
 • trójstopniowy system oczyszczania gazów spalinowych gwarantujący dochowanie najwyższych standardów jakościowych emitowanych do atmosfery spalin,
 • ciągły i okresowy monitoring jakości emisji spalin do atmosfery uniemożliwiający pracę ITPO z naruszeniem przepisów,
 • hermetyzacja hali, linii transportowych oraz załadunku.

do góry