POLITYKA PRYWATNOŚCI Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku chroni prywatność swoich Klientów i Kontrahentów dokładając szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych. Mając  na  względzie,  iż  w  związku  z  prowadzoną  działalnością pozyskaliśmy  Pani/Pana dane  osobowe  informujemy, że przetwarzamy je zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów https://www.giwk.pl/  użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK) ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email rodo@giwk.pl.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ GIWK

 1. GIWK przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO,
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( tj.. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
 • Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95),
 • Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.    351 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747),
 • Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r.  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów  (Dz.U.2019.1755).

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o następujące cele i podstawy prawne przetwarzania.

Lp.  Cele przetwarzania i podstawa prawna Zakres danych i kategorie danych
1  

Podjęcie działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w następujących przypadkach:

 • Umowy z klientami (zleceniodawcami oraz inwestorami) w tym wnioski o wydanie warunków technicznych, wnioski o umowę przejęcia sieci, wnioski o uzgodnienie, wnioski o sporządzenie protokołu charakterystyki inwestycji, zgłoszenie odbioru końcowego)
 • umowy z wykonawcą (kontrahentem) oraz umowy zawarte na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 •  umowy zlecenia na podstawie art. 734 Kodeksu Cywilnego
 • Regulamin zakupu biletów na zwiedzanie  Zbiornika Wody Kazimierz przy ul. Lazurowa
 • dane zawarte w umowie oraz niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (dane identyfikacyjne i teleadresowe zleceniodawców oraz inwestorów)
 • wykonawcy robót, dostaw i usług,
 • właściciele nieruchomości.
 • dane w zakresie loginu oraz adresu e-mail osób kupujących bilety przez aplikacje na zwiedzanie Zbiornika Wody Kazimierz
2  

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności:

 • korzystania z form komunikacji elektronicznej: poczty e-mail, formularza kontaktowego oraz innych form świadczonych drogą elektroniczną i telefoniczną
 •  użytkowania strony internetowej  https://www.giwk.pl prawidłowego wyświetlania, prowadzenia statystyk oglądalności, przetwarzania adresu elektronicznego nr IP, plików „cookies” oraz rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem, użycia wtyczek przekierowujących do stron www (adres IP, identyfikator przeglądarki użytkownika):

 https://www.facebook.com/giwkpl/,  https://twitter.com/giwkpl,    

 https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/giwkpl/,     

 https://www.linkedin.com/company/giwkpl/?originalSubdomain=pl

 • stosowania monitoringu wizyjnego w lokalizacjach  w Gdańsku przy ul. Dragana 16E (Archiwum Zakładowe)  oraz w budynku  Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) przy ul. Benzynowej 2 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na zasadzie przetwarzanie niezidentyfikowanych danych określonych w art. 11 RODO oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r.  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów  (Dz.U.2019.1755)
 • zapewnienia bezpieczeństwa kontrahentów, wykonawców, gości, w ramach ochrony fizycznej osób i mienia,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w tym złożenia skargi lub reklamacji w celu rozpatrzenia, wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy np. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji, nagrań z monitoringu wizyjnego na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ustalenia tożsamości osoby komunikującej się z GIWK w przypadku nie podania danych jako strony przyszłego ewentualnego postępowania wewnętrznego lub sądowego
 • przetwarzania danych osobowych przedstawiciela kontrahenta (wykonawcy) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy
 • stosowania systemów kontroli wewnętrznej
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych usług
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych
 
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • dane teleadresowe
 • dane wizualne (w tym dane związane z monitoringiem wizyjnym dla celów bezpieczeństwa i dowodowego)
 • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich,
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem www)
 • przedstawiciele i pracownicy wykonawców robót, dostaw i usług
3  

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w następujących przypadkach:

 • przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez GIWK obowiązków, zadań w celu  realizacji zadań własnych Gminy, realizacji inwestycji oraz uregulowania spraw terenowo -prawnych określonych  m.in. w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 • przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.    351 ze zm.)
 • postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 ze zm.)
 • zapewnienia bezpieczeństwa gości, pracowników, współpracowników i kontrahentów odwiedzających GIWK Sp. z o.o., w szczególności przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w związku z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z art. 207 kodeksu pracy, które nakładają na GIWK odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników jak i osób przebywających na w budynku w charakterze gości, współpracowników i kontrahentów
 
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • dane teleadresowe
 • dane wizualne (w tym dane związane z monitoringiem wizyjnym dla celów bezpieczeństwa i dowodowego)
 • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich,
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem www)
 • przedstawiciele i pracownicy wykonawców robót, dostaw i usług
4  

Zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w następujących przypadkach:

 • udziału w procesie rekrutacji (umowa o pracę, świadczenie usług B2B, kontrakt menadżerski, umowa zlecenie) i przetwarzania danych osobowych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, CEiDG, KSH)) oraz danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy/ kontraktu.
 •  dane osobowe dodatkowe wykraczające poza katalog danych przetwarzanych w procesie rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub przesłanek do zawarcia umowy/ kontraktu np. dane podane w CV, liście motywacyjnym, wizerunek utrwalony na zdjęciu, dane o niepełnosprawności.

IV. Komu przekazywane dane osobowe (odbiorcy i podmioty przetwarzające)

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.

V. Z jakich źródeł GIWK pozyskuje dane osobowe

 • od klientów,  kontrahentów,  dostawców,   wykonawców robót, dostaw i usług
 • od osób  kontaktujących  się  za  pomocą  środków komunikacji elektronicznej
 • z publicznie dostępnych ewidencji i rejestrów takich jak w szczególności: KRS, CEiDG, GUS oraz jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych ponieważ jesteśmy  zobowiązani  są  do  uaktualniania danych osobowych 

VI. Okres (retencja) przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:

 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią /Pana udzielona, lub
 • przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych a w szczególności do czasu likwidacji infrastruktury objętej inwestycją.
 • na czas realizacji umowy cywilnoprawnej z GIWK lub jeżeli jest Pani/ Pan pracownikiem, przedstawicielem kontrahenta (wykonawcy) GIWK, do czasu realizacji w/w umowy
 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamację lub skargę,
 • dane osobowe,  które są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy  niż 30 dni od daty ich pozyskania, a w przypadku, w którym  nagrania  obrazu stanowią dowód w postępowaniu  lub GIWK Sp. z o.o.  powzięła  wiadomość,  iż mogą one stanowić dowód  w postępowaniu sądowym ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego  zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące  terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności  ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.), ustawy z dnia 06.06. 1997r.  Kodeks karny (Dz. U.  z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia  20.05.1971 r. kodeks wykroczeń  (Dz. U.  z 2018 r. poz.618 z późn. zm.).  Po upływie ww. okresów w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.

VII Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego w przepisach prawa i/lub na podstawie zwartej umowy.

VIII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez GIWK

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych osobowych wyrażonych na podstawie zgody (art. 17 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. e RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) wyłącznie  w przypadku gdy dane przetworzone są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.
 • do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody w przypadku jej wyrażenia w celach rekrutacji uniemożliwi udział w tym procesie,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

IX. Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.


X. Czy dane osobowe są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

do góry