INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GIWK SP. Z O.O

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z obsługą korespondencji/wniosków/zapytań/ w ramach realizowanych zadań i obowiązków Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami. 
  5. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze złożonym wnioskiem/ zapytaniem/ obsługą korespondencji.
  8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

do góry