Projekt FanpLESStic-sea

grafika 15
Całkowity budżet projektu wynosi 2 968 068,80 EUR
Okres realizacji Projektu 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

przy wsparciu finansowym ze strony UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Interreg BSR).

Strona projektu

Projekt FanpLESStic-sea zrzesza organizacje partnerskie z ośmiu krajów nadbałtyckich: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Łotwy, Litwy i Rosji. Polskę reprezentują dwa podmioty z Gdańska: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. i Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Nowy międzynarodowy projekt badawczy FanpLESStic-sea koncentruje się na działaniach, których celem jest zmniejszenie ilości mikroplastików odprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie ich potencjalnych źródeł. Projekt zwiększy świadomość i poszerzy wiedzę dotyczącą ścieżek migracji mikroplastików i źródeł ich pochodzenia.

Będzie to możliwe dzięki badaniom zawartości mikroplastików, które zostaną wykonane w różnych miejscach związanych z działalnością człowieka. Dodatkowo, projekt zweryfikuje możliwości wykorzystania opłacalnych metod/technologii redukcji zawartości mikroplastików w miejscach ich potencjalnego występowania.

Mikroplastik – cywilizacyjny problem dla środowiska i zdrowia człowieka

Zanieczyszczenie wód morskich odpadami to jedno z największych wyzwań ekologicznych naszych czasów, a plastik jest jednym z najczęściej występujących rodzajów śmieci w morzu. FanpLESStic-sea to nowy projekt badawczy, którego celem jest zapobieganie i zmniejszenie zanieczyszczenia wód mikroplastikiem, w tym wód Morza Bałtyckiego.

Te niebezpieczne dla środowiska lecz również dla zdrowia człowieka cząstki plastiku, rozmiarem nie przekraczają wielkości 5 mm. Jednym z problemów, który ogranicza naszą wiedzę na ich temat jest to, że obecnie nie ma sprawdzonej metodyki badawczej w zakresie pomiaru, poboru próbek i analizowania mikroplastików w różnych formach, co utrudnia porównywanie wyników prowadzonych przez różne podmioty i ośrodki. Bez wiarygodnych metod analitycznych nie można określić faktycznej ilości plastiku w środowisku, co oznacza, że ​​nie można ustalić, które źródło pochodzenia jest najgroźniejsze i jaki ma wpływ na środowisko.

Zadania GIWK w projekcie

Spółka GIWK w ramach udziału w projekcie przeprowadzi m.in. badania zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej oraz zweryfikuje stopień jego usuwania w wyniku procesu oczyszczania ścieków i przy zastosowaniu procesu testowanego w stacji pilotażowej wybudowanej na terenie oczyszczalni w ramach innego międzynarodowego projektu. Spółka będzie również realizować kampanię edukacyjną nt. mikroplastiku i jego szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka oraz nadzorować realizację analogicznych kampanii przez innych partnerów projektu. Punktem wyjścia do wdrożenia kampanii będą działania prowadzone w ramach dobrze przyjętej i głośnej nie tylko w Gdańsku kampanii edukacyjnej „Miasto na detoksie”.

Lider i cele projektu

Liderem projektu jest Szwedzki Ośrodek Badawczy Wody, a osobą odpowiedzialną za jego realizację – menedżer projektu Carina Svensson, z solidnym doświadczeniem w projektach międzynarodowych.

- To ekscytujący projekt, w którym pozyskana wiedza pozwoli wypracować rozwiązania technologiczne i umożliwi podejmowanie bardziej świadomych decyzji w przyszłości. Mamy nadzieję, że przyniesie konkretne korzyści niezwykle ważnemu środowisku, jaki stanowi akwen Morza Bałtyckiego. Woda nie ma żadnych granic, dlatego ważne jest, abyśmy robili to razem z naszymi partnerami z krajów nadbałtyckich – mówi Marinette Hagman, kierownik ds. badań w Szwedzkim Ośrodku Badawczym Wody.

- Dziś nie wiemy zbyt wiele o mikroplastiku. W celu dokonania rzetelnej analizy ilości mikrodrobin w wodzie, musimy ujednolicić i wystandaryzować procedurę badawczą. Bez tego trudno jest określić, jak dużo plastiku występuje w środowisku, z jakich źródeł pochodzi i w jakie należy podjąć działania, aby zmniejszyć jego zawartość w środowisku – dodaje Marinette Hagman.

Projekt ma trzy kluczowe cele:
  • - zwiększenie wiedzy na temat pochodzenia mikroplastiku i dróg jego rozprzestrzeniania,
  • - ocena skuteczności technologii, które pozwalają zmniejszyć ładunek mikroplastików lub zmniejszyć ryzyko ich przedostawania się do cieków wodnych,
  • - zwiększenie wiedzy i zaangażowania osób podejmujących decyzje poprzez sugestie, w jaki sposób wdrożyć opłacalne metody redukcji mikroplastików.

Jak przebiega proces pobierania próbek?

Jednym z naszych zadań w projekcie jest pobór próbek w celu określenia zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej i w ściekach oraz weryfikacja stopnia jego usuwania w wyniku procesu uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków.


FanpLESStic-sea dąży do zmniejszenia rozprzestrzeniania się mikroplastików poprzez realizację poniższych działań:


  • stworzenie modelu do określania źródeł występowania, rozumienia i wizualizacji ścieżek migracji mikropastiku, który zostanie zastosowany w miastach / regionach partnerskich,
  • wdrożenie nowej, pilotażowej technologii do: filtrowania mikroplastiku, zrównoważonego systemu drenażu jako środka do usuwania mikrodrobin, usuwania mikroplastiku z wód opadowych,
  • zdefiniowanie innowacyjnych struktur zarządzania i angażowanie jak największej liczby osób do wdrażania skoordynowanych i opłacalnych działań, które doprowadzą do wprowadzenia lokalnych rozwiązań oraz planów inwestycyjnych dla każdego regionu partnerskiego,
  • rozpowszechnianie wyników projektu, w tym raportów dotyczących barier i sposobów ich pokonywania, w celu zwiększenia potencjału jaki mają Instytucje Zarządzające w zakresie wykorzystywania zaawansowanych i ukierunkowanych na rozwiązanie problemu metod usuwania mikroplastików.
do góry