Gdański projekt wodno-ściekowy

logo gpws1
Całkowity koszt Projektu: 215 mln EUR
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dotacja UE: 91 mln EUR
Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW: 110 mln EUR
Środki własne GIWK: 14 mln EUR
Czas trwania projektu 2006 – 2012 (projekt zakończony)

To pierwszy projekt, w którym dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej przeznaczono na rozwój gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Realizowany był w naszym mieście od 2006 roku.

 Efektem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej. W wyniku tej inwestycji nastąpiła poprawa jakości dostarczanej wody, zwiększyła się możliwość zaopatrywania mieszkańców Gdańska z głębinowych ujęć wody, a także nastąpił wzrost bezpieczeństwa zaopatrywania miasta w wodę pitną. Ponadto umożliwiono podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 6000 mieszkańcom Gdańska. W efekcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz likwidacji Oczyszczalni Ścieków Zaspa poprawiła się jakość gdańskich kąpielisk.


 

 • W latach 2006 – 2012 poziom skanalizowania miasta wzrósł z  97,6 do 98,8 %.
 • Wybudowano 86 km nowych sieci kanalizacyjnych i 40 km sieci wodociągowych.
 • Udział ujęć głębinowych w dostawie wody pitnej zwiększył się z około 60 % do około 85 % .

 

Główne obszary i inwestycje GPWŚ:Bezpieczeństwo i zaopatrzenie w wodę w Gdańsku
 • zwiększenie możliwości korzystania z ujęć głębinowych i uniezależnienia się od ujęcia powierzchniowego,
 • budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego,
 • przyłączenie sieci lokalnych do wodociągu centralnego,
 • budowa 40 km nowych magistral wodociągowych, sieci oraz zbiorników wody.

 

Dostosowanie jakości wody do norm Unii Europejskiej
 • budowa nowych stacji uzdatniania wody,
 • modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody,
 • odwierty nowych studni wody głębinowej i modernizacja studni istniejących.

 

Skanalizowanie miasta
 • budowa 86 km kanalizacji sanitarnej w Gdańsku, w dzielnicach: Barniewice, Jasień-Wieś, Kiełpino Górne, Klukowo, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, Osowa, Św. Wojciech, Wyspa Sobieszewska, Zabornia.

 

Likwidacja Oczyszczalni Ścieków Zaspa
 • oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji 31.12.2008 r.

 

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód
 • przystosowanie Oczyszczalni do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego,
 • budowa układu przesyłu ścieków na Oczyszczalnię ścieków Gdańsk-Wschód.

do góry