Gdański projekt wodno-ściekowy

logo gpws1
Całkowity koszt Projektu: 215 mln EUR
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dotacja UE: 91 mln EUR
Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW: 110 mln EUR
Środki własne GIWK: 14 mln EUR
Czas trwania projektu 2006 – 2012 (projekt zakończony)

To pierwszy projekt dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej przeznaczony na rozwój gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Realizowany był w naszym mieście od 2006 roku.

Efektami Gdańskiego projektu wodno-ściekowego są poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Gdańska do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej. W wyniku inwestycji poprawiła się jakość dostarczanej wody, zwiększyła się możliwość zaopatrywania mieszkańców Gdańska z ujęć głębinowych, poprawiło się także bezpieczeństwo zaopatrywania miasta w wodę pitną. Około 6 000 mieszkańcom Gdańska umożliwiono  podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej. W efekcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk - Wschód oraz likwidacji Oczyszczalni Ścieków Zaspa poprawiła się jakość gdańskich kąpielisk.

 • W latach 2006 – 2012 poziom skanalizowania miasta wzrósł z  97,6 do 98,8 %.
 • Wybudowano 86 km nowych sieci kanalizacyjnych i 40 km sieci wodociągowych.
 • Udział ujęć głębinowych w dostawie wody pitnej zwiększył się z około 60 % do około 85 % .

 

Główne obszary i inwestycje GPWŚ:Bezpieczeństwo i zaopatrzenie w wodę w Gdańsku
 • zwiększenie możliwości korzystania z ujęć głębinowych i uniezależnienia się od ujęcia powierzchniowego
 • budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego
 • przyłączenie sieci lokalnych do wodociągu centralnego
 • budowa 40 km nowych magistral wodociągowych i sieci oraz zbiorników wody

 

Dostosowanie jakości wody do norm Unii Europejskiej
 • budowa nowych stacji uzdatniania wody
 • modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody
 • odwierty nowych studni wody głębinowej i modernizacja istniejących

 

Skanalizowanie miasta
 • budowa 86 km kanalizacji sanitarnej w Gdańsku w dzielnicach Barniewice, Jasień-Wieś, Kiełpino Górne, Klukowo, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, Osowa, Św. Wojciech, Wyspa Sobieszewska, Zabornia

 

Likwidacja Oczyszczalni Ścieków Zaspa
 • oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji 31.12.2008 r.

 

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód
 • przystosowanie Oczyszczalni do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego
 • budowa układu przesyłu ścieków na Oczyszczalnię ścieków Gdańsk-Wschód

do góry