Gdański projekt wodno-ściekowy etap III

logotyp gpws3
Całkowity koszt Projektu: 138,9 mln PLN
w tym dofinansowanie z UE 68 mln PLN
Czas trwania projektu 2017-2023

Głównym celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego (zarówno zrealizowanych już etapów I i II, jak i realizowanego obecnie etapu III) jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymogów prawnych Polski i Unii Europejskiej.

 Łączny koszt inwestycji realizowanych w ramach etapu III Gdańskiego projektu wodno-ściekowego to 138,9 mln PLN. Niniejsze przedsięwzięcie w 2017 roku otrzymało dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 68 mln PLN w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (oś priorytetowa II „Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”).

SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE CELE PROJEKTU:
 • zwiększenie stopnia skanalizowania miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę,
 • optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
 • poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kolektorów sanitarnych,
 • poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach GPWŚ III zostały pogrupowane na pięć bloków tematycznych.

Budowa nowej  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 • budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Tischnera, Waldorffa i Górzystej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olimpijskiej i Łyżwiarskiej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Charzykowskiej i Łapalickiej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Synów Pułku,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej,
 • budowa kanalizacji saniatrnej w rejonie ul. Nowy Świat,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiłkomirskiego i Radarowej,
Optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 • przebudowa układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów,
 • budowa magistrali Wyzwolenia – Ku Ujściu,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ku Ujściu,
 • przebudowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki,
 • przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej,
 • zabezpieczenie rezerwowego zasilania Ujęcia Wody Lipce.
Przebudowa kolektorów sanitarnych na obszarze Miasta Gdańska
 • przebudowa kolektorów sanitarnych Sopot-Zaspa (etap I i etap II),
 • przebudowa kolektora sanitarnego Morena (DN 1000),
 • przebudowa kolektorów sanitarnych w ul. Chlebnickiej i Piwnej,
 • przebudowa kolektorów sanitarnych w ul. Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Aksamitnej i Angielska Grobla,
 • przebudowa kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska,
 • przebudowa kolektorów sanitarnych Wrzeszcz-Ołowianka i w ul. Jaśkowa Dolina.
Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego.
 • budowa 13 komór pomiarowych na sieciach wodociągowych.
Modernizacja oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód (OŚW) w celu poprawy efektywności, w tym energetycznej
 • naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-01 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych,
 • naprawa i uszczelnienie bioreaktorów 3-02 i 3-05 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych i odpływowych,
 • przebudowa stacji dmuchaw z rozbudową układu chłodzenia,
 • zakup i montaż wirówek.

Niemal wszystkie zadania inwestycyjne zostały już zrealizowane.

W trakcie realizacji są:

•    przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebrniki,
•    budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ku Ujściu,
•    przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej,

GPWŚ III W LICZBACH. RZECZOWY ZAKRES PROJEKTU.

Inwestycje kanalizacyjne liniowe:

Łącznie inwestycje kanalizacyjne liniowe obejmą infrastrukturę  o długości ok. 35,5 km.
 • nowobudowana sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 9,7 km
 • przebudowywana sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 25,8 km
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej 1158 osób
Inwestycje kanalizacyjne punktowe:
 • przepompownie ścieków nowobudowane – 5 szt.
 • uszczelnienie bioreaktora – 3 szt.
 • przebudowana stacja dmuchaw - 1 szt.
 • nowe wirówki - 2 szt.
 • modernizacja systemu pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach - 1 szt.
Inwestycje wodociągowe liniowe:
 • nowobudowana sieć wodociągowa – ok. 3,5 km,
 • przebudowywana sieć wodociągowa – ok. 5,7 km
Łącznie inwestycje wodociągowe liniowe obejmą infrastrukturę  o długości ok. 9,2 km.
 • nowe komory pomiarowe na sieci wodociągowej – 13 szt.

Aktualności GPWŚ III

GIWK informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje mogą być przekazywane w szczególności poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

do góry