Gdański projekt wodno-ściekowy etap III

logotyp gpws3
Całkowity koszt Projektu: 138,9 mln zł
w tym dofinansowanie z UE 68 mln zł
Czas trwania projektu 2017-2022

Główne cele Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, zarówno zrealizowanych już etapów I i II jak i realizowanego obecnie etapu III, to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej.

Łączny koszt inwestycji realizowanych w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III to 138,9 mln zł. Przedsięwzięcie to, w 2017 roku otrzymało dofinansowanie z funduszy UE, w wysokości 68 mln zł,  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (oś priorytetowa II „Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE CELE PROJEKTU:
 • zwiększenie stopnia skanalizowania miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę,
 • optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
 • poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kolektorów sanitarnych,
 • poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach GPWŚ III zostały pogrupowane w pięciu blokach tematycznych.

Budowa nowej  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 • budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tischnera, Waldorffa i Górzystej
 • budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa     sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Charzykowskiej i Łapalickiej
 • budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Synów Pułku
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej
 • budowa kanalizacji saniatrnej w rejonie ul. Nowy Świat
 • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiłkomirskiego i Radarowej
Optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 • przebudowa układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów
 • budowa magistrali Wyzwolenia – Ku Ujściu
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ku Ujściu
 • przebudowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki
 • przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Narwickiej
 • zabezpieczenie rezerwowego zasilania Ujęcia Wody Lipce.
Przebudowa kolektorów sanitarnych na obszarze Miasta Gdańska
 • przebudowa kolektorów sanitarnych Sopot-Zaspa etap I i etap II
 • przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN 1000
 • przebudowa kolektorów sanitarnych w ulicach Chlebnickiej i Piwnej
 • przebudowa kolektorów sanitarnych w ulicach Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Aksamitnej i Angielska Grobla
 • przebudowa kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska
 • przebudowa kolektorów sanitarnych Wrzeszcz-Ołowianka i w ul. Jaśkowa Dolina.
Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego.
 • budowa na sieciach wodociągowych 13 komór pomiarowych
Modernizacja oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód (OŚW) w celu poprawy efektywności, w tym energetycznej
 • naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-01 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych
 • modernizacja systemu pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach.
 • naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-02 i 3-05 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych i odpływowych
 • przebudowa stacji dmuchaw z rozbudową układu chłodzenia
 • zakup i montaż wirówek

Niemal wszystkie zadania inwestycyjne zostały już zrealizowane.

W trakcie realizacji są:

•    budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wiłkomirskiego i Radarowej
•    przebudowa układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów – etap III
•    przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki
•    zakup i montaż wirówek

Na etapie wyboru wykonawcy robót są:

•    budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ku Ujściu
•    przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Narwickiej
•    modernizacja systemu pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach

GPWŚ III W LICZBACH. RZECZOWY ZAKRES PROJEKTU.

Inwestycje kanalizacyjne liniowe:

Łącznie inwestycje kanalizacyjne liniowe obejmą infrastrukturę  o długości ok. 35,5 km.
 • nowobudowana sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 9,7 km
 • przebudowywana sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 25,8 km
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej 1158 osób
Inwestycje kanalizacyjne punktowe:
 • przepompownie ścieków nowobudowane – 5 szt.
 • uszczelnienie bioreaktora – 3 szt.
 • przebudowana stacja dmuchaw - 1 szt.
 • nowe wirówki - 2 szt.
 • zmodernizowany system pomiaru jakości ścieków na bioreaktorach - 1 szt.
Inwestycje wodociągowe liniowe:
 • nowobudowana sieć wodociągowa – ok. 3,5 km,
 • przebudowywana sieć wodociągowa – ok. 5,7 km
Łącznie inwestycje wodociągowe liniowe obejmą infrastrukturę  o długości ok. 9,2 km.
 • nowe komory pomiarowe na sieci wodociągowej – 13 szt.

Aktualności GPWŚ III

GIWK informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje mogą być przekazywane w szczególności poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

do góry