2016-05-17

Aktualności

98% skanalizowania w aglomeracji gdańskiej

Gdańska aglomeracja ściekowa osiągnęła wymagany stopień skanalizowania na poziomie 98%.

697799_62476461

Tym samym aglomeracja Gdańsk, w której skład wchodzą: miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, gm. Kolbudy, gm. Żukowo oraz niewielki teren miasta Gdynia obejmujący zabudowę ulic: Łosiowa, Jelenia i Sarnia  w dzielnicy Wielki Kack i zabudowę ulicy Bernadowskiej  w dzielnicy Orłowo, wypełniła zobowiązania wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej (91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.), dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych.


Co w praktyce oznacza liczba 98%? Oznacza ona, że 98% ścieków w wyznaczonym obszarze aglomeracji spełnia wymogi określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, czyli:
•    aglomeracja jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków (w tym przypadku Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód) o odpowiedniej wydajności oraz przy spełnieniu standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego.
•    gminy należące do aglomeracji osiągnęły odpowiedni stopień skanalizowania.

Na to osiągnięcie miały wpływ inwestycje, intensywnie realizowane przez wszystkie gminy należące do aglomeracji, w tym największe inwestycje takie jak Gdański projekt wodno-ściekowy  etap II.


Osiągnięcie wymaganego przez KPOŚ poziomu skanalizowania daje możliwość pozyskiwania kolejnych środków na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. A są to sumy niebagatelne. Tylko miasto Gdańsk od 2006 roku zrealizowało projekty dofinansowane ze środków Funduszu Spójności na łączną kwotę 893 120 476,43  PLN. Tym samym został osiągnięty efekt ekologiczny – ochrona wód Zatoki Gdańskiej. Z kolei niedotrzymanie tego zobowiązania mogłoby skutkować nałożeniem na aglomerację Gdańsk kar, wstrzymaniem finansowania projektów ściekowych, problemy finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wręcz podwyższenie taryf za usługi kanalizacyjne.

do góry