2015-10-17

Aktualności

FORUM WODNY GDAŃSK. WIELE POMYSŁÓW NA WODĘ

Konferencja FORUM WODNY GDAŃSK - INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE WODĄ zgromadziła około czterystu gości. Była miejscem merytorycznej debaty i przyniosła wiele ciekawych wniosków. W czasie trzech bloków tematycznych, oprócz wystąpień dziesięciu prelegentów, usłyszeliśmy około 80 pytań od mieszkańców Gdańska. To zdecydowany dowód na to, jak bliski i ważny dla Gdańszczan jest temat gospodarowania wodą. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Wodny Gdańsk. Mądre gospodarowanie

 

Spotkanie, na którym omawiano najważniejsze zagadnienia dotyczące gdańskiej wody otworzył Pan Maciej Grabowski, Minister Środowiska, gość honorowy konferencji. Podczas wystąpienia inauguracyjnego podkreślił, jak ważny jest temat gospodarowania wodami w miastach. Zwrócił uwagę, na to, jak wiele dobrego wydarzyło się w ostatnich latach w tej dziedzinie i z optymizmem odniósł się do przyszłości. Podkreślał przy tym znaczenie, jakie odgrywają środowiskowe fundusze wojewódzkie, narodowe i europejskie. Pochwalił Pomorze za mądre korzystanie z tych środków. Jednym z sukcesów regionu, jest największy odsetek osób, które korzystają z kanalizacji sanitarnej, czyli najbardziej ekologicznego sposobu odprowadzania zużytej wody. Za obecność podczas konferencji i wszystkie pochwały skierowane w kierunku osób zarządzających wodą w Gdańsku, podziękował Ministrowi Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.  Przedstawił informacje o nakładach finansowych przeznaczonych na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne i związane z ochroną wód Zatoki Gdańskiej. Prezydent powitał obecnych na konferencji ekspertów z branży zarządzania wodą, przedstawicieli instytucji państwowych, wojewódzkich i miejskich, przedstawicieli spółek miejskich, organizacji ekologicznych, organizacji społecznych, naukowców i studentów z gdańskich uczelni oraz wszystkich mieszkańców Gdańska, którym nie jest obojętny temat mądrego gospodarowania wodą.

 

 

 


Ta sama woda w trzech odsłonach

 

Forum zostało podzielone na trzy grupy tematyczne: woda, ścieki oraz opady i zjawiska powodziowe. W pierwszym z paneli zaprezentowano aktualny system zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną – warunki i możliwości jej ujmowania przez poszczególne ujęcia oraz kierunki dystrybucji do poszczególnych dzielnic Gdańska. Niezwykle ciekawe okazało się porównanie stref zaopatrywania wodę w 2005 roku, z tymi które funkcjonują dzisiaj. Zaprezentowane mapy dały obraz znacznego zwiększenia udziału wody głębinowej w systemie zaopatrzenia mieszkańców. Dziś  ponad 80 % wody dostarczanej Gdańszczanom pochodzi z ujęć podziemnych. Zwrócono uwagę na istotne zmiany w jakości i bezpieczeństwie korzystania z kranówki. Konferencja potwierdziła, że zarządzanie wodą oznacza również racjonalne zarządzanie jej zasobami w trosce o przyszłe pokolenia. Prezentacja dotycząca monitoringu wód podziemnych (ich stanu ilościowego i chemicznego) w Gdańsku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Geomonitoring jest bowiem programem, który pozwala na bieżąco oceniać stan rezerw wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przez komunalne ujęcia wody pitnej Gdańska.

 

   W drugiej części spotkania, przedstawiono aktualne standardy i kierunki rozwoju w zakresie oczyszczania ścieków. Zwrócono uwagę na nowe wyzwania technologiczne polegające na konieczności uwzględniania nowych rodzajów zanieczyszczeń, które znajdują się w zużytej wodzie – np. mikrozanieczyszczeń i farmaceutyków. Podczas jednego  z wykładów mogliśmy zapoznać się również z aktualnym poziomem skanalizowania miasta i inwestycjami, które były i są prowadzone w tym zakresie. Po zakończeniu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II wskaźnik dostępu do sieci kanalizacyjnej wyniesie 99,2 %. To bardzo dobry wynik. Przed zarządzającymi systemem odprowadzania ścieków stoją jednak inne wyzwania, wynikające np. z postępującego starzenia się sieci kanalizacyjnej oraz konieczności dostosowania przepustowości aktualnych układów kanalizacyjnych do postępującej zabudowy miasta.

 

Podczas trzeciego bloku tematycznego omówiono aktualnie funkcjonujący system ochrony przeciwpowodziowej Gdańska na tle jego układu morfologicznego i hydrograficznego. Zaprezentowano także aktualny stan map zagrożenia powodziowego publikowanych w mediach. Tematem ostatniego wystąpienia konferencji  były realizowane i planowane inwestycje służące modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej.  

 

 

Aktywność  i wymiana poglądów

 

Oprócz merytorycznych i świetnie przygotowanych referatów, mocną stroną konferencji były panele dyskusyjne. Pytania zadawane prelegentom i ekspertom nie pochodziły wyłącznie od moderatora ale od wszystkich gości obecnych na sali. Rozmowy o wodzie przenosiły się często poza salę konferencyjną i trwały w czasie przerw kawowych. Część mieszkańców dopytywała o konkretne parametry gdańskiej kranówki, sposób jej badania i uzdatniania. Innych, nurtowały głównie kwestie związane z pozyskiwaniem wody pitnej w przyszłości, w przypadku wyczerpania zapasów aktualnie istniejących. Miłośnicy odnawialnych źródeł energii, chcieli zagłębić temat wykorzystywania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wchód. Eksperci odpowiadali również na pytania o poziom zabezpieczenia miasta przed ryzykiem różnych rodzajów powodzi. Podczas debat zastanawiano się, jaki wpływ na zmniejszenie tego ryzyka mogą mieć sami mieszkańcy.

 

Specjalistom obecnym podczas Forum udało się odpowiedzieć na większość zgłoszonych przez Gdańszczan pytań. Wszystkie będą jednak analizowane przez odpowiednie jednostki Miasta i będą taktowane jako wstęp do dalszej dyskusji lub sygnał o konieczności podjęcia pewnych działań. Tak żywa i bogata merytorycznie dyskusja była świadectwem o dużej świadomości Gdańszczan w zakresie zarządzania miastem, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ekologii i wiedzy sanitarnej. - Bardzo cieszy nas zainteresowanie tematem wody i inwestycjami, które choć często odbywają się pod ziemią i są niezauważalne, mają znaczący wpływ na jakość naszego życia - podkreślał podczas konferencji Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej, Piotr Grzelak.

 

 

 

PRELEGENCI I EKPERCI:

 

Tadeusz Rzepecki – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

dr Mirosław Lidzbarski - Państwowy Instytut Geologiczny

Jacek Kaszubowski – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Maciej Lorek – Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska

Serge Bosca – Saur Neptun Gdańsk S.A.

Marcin Burakowski - Aqua Sopot Sp. z o.o.

prof. dr hab. Inż. Jacek Mąkinia – Politechnika Gdańska

Ryszard Gajewski – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Ewa Kamieńska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Danuta Grodzicka-Kozak – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Uniwersytet Gdański

Jadwiga Kopeć – Polski Klub Ekologiczny

Henryk Jatczak –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Halina Burakowska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni

Andrzej Chudziak – Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.

 prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski – Politechnika Gdańska

Dimitris Skuras – Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS FORUM DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

www.wodnygdansk.pl

 

 

 

 

 

do góry