2017-01-13

Aktualności

Ochrona ujęć wód powierzchniowych i podziemnych w Gdańsku

Gdańskie zasoby wód podziemnych i powierzchniowych są chronione w wieloaspektowym zakresie.

studnie_ujec_wody_czarny_dwor_1

We wszystkich strefach ujęć wody zostały ustanowione tereny ochronne, oznaczone charakterystycznymi tabliczkami.

 

 

 

To właśnie w Gdańsku jest realizowana  pierwsza w historii trójmiejskich badań hydrogeologicznych tak rozległa i kompleksowa analiza zasobów wód podziemnych, jaką jest wieloletni program Monitoringu Wód Podziemnych. Poprzez realizację kolejnych inwestycji kanalizacyjnych dbamy o zwiększanie stopnia skanalizowania gminy Miasta Gdańska. Stopień skanalizowania gminy w aglomeracji ściekowej wyniósł na koniec 2015 r.  99,56%.

Ujęcia wody pitnej

Mieszkańcy Gdańska zaopatrywani są w wodę pitną z ujęć:

1.    Straszyn - strefa ochronna ujęcia wody powierzchniowej, teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

2.    Lipce - strefa ochronna ujęcia wody podziemnej, teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

3.    Czarny Dwór oraz Zaspa Wodna - wspólna strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej.

4.    Dolina Radości - strefa ochronna ujęcia wody podziemnej, teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

5.    Pręgowo - strefa ochronna ujęcia wody podziemnej składa się z terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.

6.    Zakoniczyn -  strefa ochrony bezpośredniej.

7.    Osowa - strefa ochronna ujęcia wody podziemnej, teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Ujęcia lokalne:

1.    Płonia Mała (Oczyszczalnia Wschód) - strefa ochrony bezpośredniej

2.    Smęgorzyno - strefa ochrony bezpośredniej.


Ujęcia rezerwowe:

1.    Krakowiec - strefa ochrony bezpośredniej

2.    Świbno - strefa ochrony bezpośredniej

Wszystkie strefy ochronne ujęć wody podlegają cyklicznemu monitoringowi i działaniom mającym na celu utrzymanie ich w czystości i należytym porządku. Strefy ochronne są znakowanie tablicami informacyjnymi, zgodnie z rozporządzeniami o strefach, w ramach cyklicznych przeglądów stref ochronnych weryfikowany jest stan techniczny tablic informujących o strefach. Wszystkie strefy ochrony bezpośredniej są ogrodzone, oznakowane, wykonywane są prace mające na celu utrzymanie terenu w należytym porządku.

Dodatkowo wszelkie inwestycje prowadzone przez inwestorów lokalizowane w strefach ochrony pośredniej ujęć oraz plany miejscowe opiniowane są w zakresie spełnienia wymogów i warunków wynikających z rozporządzeń o strefach. W ramach opiniowania miejscowych planów, GIWK każdorazowo wnioskuje o uwzględnienie w procedowanych planach wymogów obowiązujących w strefach ochronnych ujęć wody.

Jednym z zadań naszej Spółki jest również wspieranie edukacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego, propagowanie zachowań proekologicznych związanych z ochroną ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa”.

Monitoring wód podziemnych

Jako właściciel ujęć komunalnych podejmujemy działania na rzecz ochrony zasobów wodnych w Gdańsku. Przykładem takiego działania jest wieloletni program badawczy realizowany wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym w Gdańsku – Monitoring wód podziemnych, zainicjowany w 2008 roku. Jego celem  jest prowadzenie cyklicznych obserwacji stanów i jakości wód podziemnych oraz weryfikacja zasobów wodnych na terenie Gdańska.

Badania przeprowadzone w latach 2011-2012 charakteryzowały się szerokim zakresem oraz bardzo dużą ilością wykonanych pomiarów i analiz chemicznych. Łącznie opróbowano 320 punktów badawczych, z których część przebadano dwu-, trzy- lub czterokrotnie. W trakcie prac terenowych pobrano 465 próbek wody do analiz chemicznych (w tym 21 w Sopocie), które określiły 69 różnych parametrów stanu jakości. Łącznie wykonano 24 016 testów. Niezależnie od tych prac prowadzono cykliczne pomiary zwierciadła wody (ponad 1600 pomiarów) oraz informacje o stanie eksploatacji wód podziemnych. W 2013 roku przeprowadzono II etap badań. Prace badawcze obejmowały uzupełniającą w stosunku do badań wykonanych w latach poprzednich ocenę stanu wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których w trakcie pierwszego cyklu badań rozpoznano wody o obniżonej jakości na skutek działalności człowieka. Zdecydowana większość wód badanych na terenie Gdańska i Sopotu w latach 2011-2013 została zakwalifikowana do wód o dobrym stanie chemicznym, przyjmując 1, 2 lub 3 klasę jakości.
Celem przeprowadzonego w latach 2013-2014 III etapu badań była szczegółowa ocena zakresu i rodzaju zanieczyszczeń w wodach podziemnych na wybranych obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych na terenie Gdańska. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano rekomendacje w zakresie podjęcia dalszych działań mających na celu zachowanie dobrego stanu wód podziemnych, w tym monitorowanie środowiska gruntowo-wodnego.
Od 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie IV etapu geoMonitoringu. Projekt „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerami projektu są Gmina Miasta Gdańsk, AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Eksploatator Sp. z o.o. Zakres przedsięwzięcia obejmuje, m.in. budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk oraz Pruszcz Gdański oraz trzyletni okres badań monitoringowych realizowany we wszystkich gminach Efektem prac będą wiedza o jakości i ilości zasobów, ewentualnej  koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami wód podziemnych oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę zasobów.

Kanalizacja ściekowa w Gdańsku

W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych w Gdańsku GIWK realizuje sukcesywnie inwestycje polegające np. na budowie kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych oraz modernizacji istniejącej sieci. Inwestycje te przyczyniają się do ograniczenia niekontrolowanych wycieków nieczystości ciekłych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych, a tym samym do ochrony warstwy wodonośnej.  Powyższe działania obligują właścicieli nieruchomości do likwidacji szamb, które niejednokrotnie stanowią źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Gmina Gdańsk wraz z gminami ościennymi ujęta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w ramach którego realizowane są ww. inwestycje.  Stopień skanalizowania Gm. Gdańsk w aglomeracji ściekowej wynosi 99,56% (stan na koniec 2015 r.).

do góry