2016-01-08

Aktualności

OGOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW PROJEKTU

OTWARTY NABÓR NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO POLEGAJĄCEGO NA MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH 

 

logotyp_wersja_podstawowa_poziom

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK) działając wspólnie z  Gminą Miasto Gdańsk, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz art. 28a  Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658), ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego polegającego na monitoringu wód podziemnych.

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu mającego na celu rozwój systemu monitorowania ilości i jakości wód podziemnych w rejonie Gdańska i obszarach przyległych.

 W celu zwiększenia efektywności i stopnia oddziaływania projektu GIWK ogłasza nabór na partnerów dla projektu:

  1. Podmiotów spoza sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za monitoring wód podziemnych na obszarze gminy – poszukujemy doświadczonych partnerów zainteresowanych realizacją monitoringu wód podziemnych na obszarze własnej gminy. Wymagana spójność obszarowa z Gminą Miasto Gdańsk. Celem partnerstwa jest objęcie monitoringiem kilku jednolitych części wód podziemnych. Do partnerstwa zostaną wybrane maksymalnie 3 podmioty, kryterium wyboru będzie spójność obszarowa, zgodność działania kandydata na partnera z celem partnerstwa oraz deklarowany wkład własny.

 

  1. Jednostki naukowej posiadającej doświadczenie w realizacji projektów związanych z monitoringiem ilości i jakości wód podziemnych. Do partnerstwa zostanie wybrana jedna jednostka naukowa, kryterium wyboru będzie doświadczenie kandydata w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Na etapie przygotowania projektu zadaniem partnerów będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w naborze ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego  w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020 (konkurs RPPM.11.03.00-IZ.00-22-002/16) nie później niż do dnia 13 maja 2016 roku. Uprawnione do dofinansowania są przedsięwzięcia związane z rozwojem systemów monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Jest to typ projektu 4. tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

 

GIWK wystąpi w roli lidera projektu i wnioskodawcy.

 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt partnerski monitoringu wód podziemnych” należy doręczyć do kancelarii GIWK, ul. Kartuska 201, do dnia 9 marca 2016 r. do godz. 15:00

 

Wymagana jest forma pisemna zgłoszenia. Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim. Zgłoszenie musi być podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu.

 

Do zgłoszenia należy załączyć:

  • dokumenty z których wynika umocowanie osób podpisujących zgłoszenie do składania oświadczeń woli w imieniu zgłaszającego się podmiotu,
  • w przypadku podmiotów odpowiedzialnych za monitoring wód podziemnych na obszarze gminy opis planowanych działań z uzasadnieniem ich zgodności z celem partnerstwa,
  • w przypadku jednostek naukowych opis doświadczenia podmiotu zgłaszającego się w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowych z zakresu monitoringu jakości wód podziemnych,
  • opis deklarowanego wkładu własnego w realizację projektu.

 

Zgłoszenia doręczone po terminie oraz nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie GIWK.

 

Z podmiotami wybranymi na partnerów projektu zawarta zostanie umowa partnerska, w której szczegółowo określone zostaną obowiązki każdej ze stron umowy.

 

Kontakt: awisniewska@giwk.pl.

 

 

 

                                                                                                            Gdańsk, 15/02/2016 r.

do góry